Tlačiť Späť

Domov

2003 - Kontrakt - Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

 

Kontrakt
uzavretý medzi

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

a

Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky
na zabezpečenie úloh zdravotníckej informatiky a štatistiky v roku 2003

 

Číslo zadávateľa: 2/2003
Číslo riešiteľa:

Čl. I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ zadávateľ ”)
Zadávateľ je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre liečebno-preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje podľa zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov v znení neskorších predpisov. Úlohy na úseku zdravotníctva vykonáva v zmysle zákonov NR SR č. 272/1994 Z. z., o ochrane zdravia ľudí a NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
MUDr. Rudolf Zajac, minister
Národná banka Slovenska
790-1123-002/0720
00165565
Riešiteľ: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ďalej len“riešiteľ“)
Riešiteľ podľa schváleného štatútu a § 12 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike zabezpečuje prevádzku, aktualizáciu a rozvoj ťažiskového rezortného zdravotníckeho informačného systému (ZIS) – najväčšej rezortnej časti štátneho informačného systému (ŠIS).
Na základe poverenia ministra zdravotníctva riešiteľ vedie účelové registre rezortu zdravotníctva a plní funkciu vedúceho odvetvového pracoviska. Zabezpečuje, koordinuje a vykonáva všetky potrebné práce a činnosti súvisiace s vedením centrálneho informačného systému zdravotníctva (CISZ) a negociačným procesom na úseku “Štatistika” v rezorte zdravotníctva s príslušnými štruktúrami Európskej únie.
Získané a spracované informácie riešiteľ poskytuje v požadovanej forme, rozsahu a štruktúre najmä pre potreby riadenia zadávateľa a na základe jeho poverenia štatistické údaje pre riadenie a výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva rezortným a mimorezortným orgánom a organizáciám v SR. Na sledovanie a hodnotenie úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, vývoja zdravotného stavu obyvateľstva, hodnotenie národného regionálneho a globálneho pokroku pri realizácií štátnej zdravotnej politiky SR poskytuje podľa pokynov zadávateľa štatistické údaje aj Svetovej zdravotníckej organizácii, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Štatistickému úradu Európskej únie a ďalším zahraničným organizáciám.
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Drieňová 34, 820 09 Bratislava
Ing. Ján Ondrejka, riaditeľ
Národná banka Slovenska
13623-012/0720
00165387

Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Kontrakt sa vypracováva na základe uznesenia vlády SR č. 1067 z 20. decembra 2000 podľa Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami (ďalej len “návrh opatrení”).

2. Tento kontrakt nie je zmluvou ani dohodou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy (organizačné, obsahové, finančné, príp. iné) medzi zadávateľom a riešiteľom.

Čl. III.
DOBA TRVANIA KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003.

Čl. IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objem bežných výdavkov určených na úlohy a činnosti riešiteľa sa stanovuje na základe východísk zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003, schváleného na zasadnutí vlády SR a následného rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov platných pre riešiteľa na rok 2003 schváleného ministrom zdravotníctva vo výške 25 562 tis. Sk, slovom: dvadsaťpäťmiliónovpäťstošesťdesiatdvatisíc slovenských korún

2. Objem kapitálových výdavkov na nákup potrebnej výpočtovej a reprografickej techniky na rok 2003 sa stanovuje na základe návrhu rozpočtu vo výške 1 200 tis. Sk, slovom: jedenmiliónvesto tisíc slovenských korún

3. Vzhľadom na charakter prác a činností uvedených v kontrakte sa kalkulácia práce riešiteľa určuje podľa Návrhu opatrení v človekorokoch (čr) a človekomesiacoch (čm).

4. Cena prác a činností riešiteľa pre rok 2003 sa stanovuje na 20 681 Sk/čm (pri počte 103 pracovníkov).

5. Kalkulácia ceny čm vychádza z nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov a ostatné priame náklady a režijné náklady riešiteľa podľa interného kalkulačného vzorca.

6. Zadávateľ sa zaväzuje pravidelne poskytnúť riešiteľovi štvrťročné zálohy vo výške 1/4 celkového ročného objemu prostriedkov uvedených v bode 1. a celoročný objem prostriedkov uvedený v bode 2.

Čl. V.
PREDMET KONTRAKTU

1. Predmetom kontraktu na rok 2003 je:

a) proces zberu, prenosu, spracovania, vyhodnocovania a poskytovania zdravotníckych informácií,
b) overovanie jednoty spracovaných zdravotníckych informácií, ich správnosti a porovnateľnosti,
c) overovanie správnosti vykazovaných údajov a stavu zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „ZIS“) v zdravotníckych zariadeniach,
d) budovanie ZIS a informačných podsystémov, údajových základní a banky dát zdravotníckych informácií,
e) prepájanie ZIS s ostatnými informačnými systémami,
f) nadväzovanie ZIS na štátny informačný systém,
g) vydávanie zdravotníckych informácií a publikácií v rozsahu a termínoch stanovených plánom publikačnej činnosti,
h) koordinácia a spracúvanie úloh štatistického a informačného charakteru vyplývajúce z požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie,
i) vykonávanie matematicko – štatistických analýz a rozborov,
j) príprava podkladov pre prognózy ďalšieho vývoja zdravotníctva,
k) vedenie centrálneho informačného systému obsahujúceho aj údaje o financovaní zdravotnej starostlivosti poskytovanej zo zdravotného poistenia podľa § 71b ods. 1 zákona NR č. 273/1994 Z. z.,
l) vedenie centrálneho registra zdravotníckych zariadení podľa § 26a ods. 1 zákona NR č. 277/1994 Z. z.

Uvedené úlohy sú vyšpecifikované na základe konkrétnych požiadaviek kľúčových užívateľov – jednotlivých organizačných útvarov a hlavných odborníkov zadávateľa a zamerané na potreby riadenia. Vzhľadom na charakter úloh a činností ako aj ich účel je potrebné, aby sa tieto vykonávali v štátnej správe. Z časového hľadiska sú to stále úlohy a činnosti, u ktorých sa neočakáva ich ukončenie ani z dlhodobého hľadiska.

2. V kontrakte sú premietnuté tiež úlohy a činnosti, ktoré riešiteľ plní a vykonáva na základe poverenia zadávateľa na zabezpečenie jeho povinností, vyplývajúcich z príslušných legislatívnych noriem vo vzťahu k rezortným a mimorezortným orgánom a organizáciám v SR a na základe záväzných medzinárodných zmlúv a dohôd, podľa požiadaviek zahraničných užívateľov. Medzi ne patria úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečovaním negociačného procesu na úseku “Štatistika” v rezorte zdravotníctva s príslušnými štruktúrami Európskej únie.

3. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh a vykonávaní činností v čase trvania kontraktu v oblastiach a v rozsahu uvedenom v tabuľke Celkové množstvo práce a náklady vynaložené na uvedenú úlohu alebo činnosť (ďalej len „tabuľka č.1“).

4. Podrobný rozpis úloh a činností vyšpecifikovaných v prílohe č. 1 je uvedený v stanovenom rozsahu a štruktúre v protokoloch o zadaní úlohy alebo činnosti a prevzatí jej výsledkov (protokoly). Protokoly č. 1 až 83 a tabuľka č. 1 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.

5. V protokoloch sú účastníci kontraktu podľa návrhu opatrení k jednotlivým úlohám a činnostiam povinní uviesť nasledujúce údaje:

- Názov
- Funkčná klasifikácia
- Meno zodpovedného pracovníka – riešiteľa
- Odhad nákladov
- Kvantitatívne parametre
- Kvalitatívne parametre
- Výkonnostné parametre
- Termín splnenia
- Spôsob financovania
- Kľúčoví užívatelia
- Dohodnuté zmeny
- Vyjadrenie zadávateľa k odovzdávaným výsledkom
- Odovzdanie a prevzatie výsledkov

6. Celkový objem kontraktom dohodnutých prác a činnosti špecifikovaných v tabuľke č. 1. tohto kontraktu je 103,00 čr (1236,00 čm).

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU

1. Zadávateľ sa zaväzuje:

a) Zabezpečiť financovanie prác a činností v celoročnom rozsahu podľa špecifikácie predmetu kontraktu uvedenej v čl. V.
b) Poskytnúť riešiteľovi všetky materiály v štátnom jazyku a konzultácie potrebné na riešenie úloh, dohodnutých v kontrakte.
c) V termínoch stanovených v protokoloch organizovať preberacie konania výsledkov jednotlivých úloh a činností a podľa bodu 2. čl. VIII. a kontrolné dni stavu plnenia úloh a činností, dohodnutých uzavretým kontraktom.
d) V súlade s termínmi stanovenými pre zostavovanie Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 – 2005, v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike včas informovať riešiteľa o požadovaných zmenách v zadaní úloh a činností dohodnutých v kontrakte.
e) Pri zverejňovaní a aplikácii výsledkov činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské práva riešiteľa podľa ustanovení autorského zákona.

2. Zadávateľ má právo:

a) Krátiť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch určených príslušným uznesením vlády SR.
b) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom podľa čl. VIII.
c) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu, s uvedením riešiteľa a pri zachovaní autorských práv.

3. Riešiteľ sa zaväzuje:

a) Riadne v požadovanej kvalite, rozsahu a podľa termínov stanovených protokolom protokolárne odovzdať dohodnuté výsledky riešenia úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom.
b) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady, stanovené na riešenie jednotlivých úloh.
c) Predložiť zadávateľovi týždeň pred dohodnutým termínom konania všetky dohodnuté podklady na rokovanie kontrolného dňa.
d) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh.
e) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh a neposkytovať výsledky riešenia zadaných úloh bez súhlasu zadávateľa.

4. Riešiteľ má právo:

a) Bezplatne získať od zadávateľa všetky materiály a podklady potrebné na riešenie dohodnutej úlohy v štátnom jazyku. Rozsah, termíny a spôsob poskytovania materiálov a podkladov pre zabezpečovanie jednotlivých úloh a činností sa stanoví v príslušnom protokole.
b) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce, vytvoril príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.

Čl. VII.
ZMENY V KONTRAKTE

1. Zmeny v kontrakte počas doby jeho trvania sú možné na základe dohody zúčastnených strán formou dodatku.

2. Zmena na základe jednostranného rozhodnutia zadávateľa je možná len v prípade, ak sa počas doby jeho trvania zmenia podmienky kontraktu viazaním rozpočtových prostriedkov alebo zmenou rozpočtu kapitoly zadávateľa.

3. Na vykonanie zmien v kontrakte je kompetentný štatutárny zástupca zadávateľa alebo ním poverený zodpovedný pracovník a štatutárny zástupca riešiteľa.

4. Zmeny v zadaní jednotlivých úloh a činností, uvedených v protokoloch uzavretého kontraktu, sa vykonajú zápisom do príslušného protokolu.

5. Pre vykonanie zmien v zadaní jednotlivých úloh a činností uvedených v protokoloch uzavretého kontraktu sú kompetentní zodpovední pracovníci príslušných útvarov zadávateľa a pracovník riešiteľa, zodpovedný za príslušnú úlohu alebo činnosť.

Čl. VIII.
INTERNÁ KONTROLA PLNENIA KONTRAKTU

1. Internú kontrolu a priebežné hodnotenie plnenia úloh a činností dohodnutých v kontrakte vykonáva riešiteľ formou kontrolného dňa.

2. Kontrolný deň sa uskutoční raz za štvrťrok po uplynutí príslušného štvrťroka.

3. Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly k odovzdaným výsledkom za kontrolovaný štvrťrok, príp. zápisy z predchádzajúcich kontrolných dní k jednotlivým úlohám a činnostiam. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a činností a problémy spojené s ich zabezpečovaním.

Čl. IX.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

1. Plnenie všetkých úloh a činností tvoriacich predmet kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu formou záverečného kontrolného dňa stanoveného zadávateľom, za účasti zodpovedných zástupcov zadávateľa a riešiteľa.

2. Dokumentácia potrebná k vyhodnoteniu kontraktu bude pozostávať z protokolov o zadaní úlohy alebo činností a prevzatí jej výsledkov v IV. štvrťroku a zápisov z kontrolných dní za I., II. a III. štvrťrok 2003.

3. V nadväznosti na závery záverečného kontrolného dňa k predmetnému kontraktu vypracuje riešiteľ v stanovenom rozsahu a štruktúre záverečnú správu o plnení kontraktu a predloží zadávateľovi do 31. januára 2004.

Čl. X.
SPÔSOB ZVEREJNENIA KONTRAKTU

1. Uzavretý kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojej internetovej stránke po jeho podpise.

2. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojej internetovej stránke do 31. januára 2004.

3. Tento kontrakt je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom exemplári.

Čl. XI.
VEREJNÝ ODPOČET PLNENIA KONTRAKTU

Verejný odpočet plnenia úloh a činností dohodnutých v uzavretom kontrakte sa vykoná zverejnením záverečnej správy o plnení kontraktu na internetovej stránke zadávateľa a riešiteľa.

 

V Bratislave 27.1.2003

 

______________________
za zadávateľa

MUDr. Rudolf Zajac
minister

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

______________________
za riešiteľa

Ing. Ján Ondrejka
riaditeľ

Ústav zdravotníckych
informácií a štatistiky