Tlačiť Späť

Domov

Asistent výživy

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní asistent výživy sa vyžaduje získanie

A) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa

Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

B) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44
Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, Námestie 1. mája 1
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17
Strednej zdravotníckej škole v Žiline, Hlboká cesta 23