Tlačiť Späť

Domov

Farmaceutický laborant

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní farmaceutický laborant sa vyžaduje získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44
Strednej zdravotníckej škole v Trnave, Daxnerova 6
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, Braneckého 4
Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Tajovského 24
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17
Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, Námestie 1. mája 1