Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Nariadenia

Nariadenia

​Všetky nižšie uvedené nariadenia sú zverejnené na na právnom a informačnom portáli (Slov-Lex) v gescii ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti „eZbierka“. Odkaz na Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

 

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. decembra 2001 č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro (Zmena: 610/2008 Z. z., 177/2012 Z. z.)

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. júna 2004 č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (Zmena: 65/2005 Z. z., 485/2006 Z. z., 539/2006 Z. z., 403/2008 Z. z.)

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti (Zmena: 663/2005 Z. z., 51/2009 Z. z., 61/2013 Z. z.​)

5. Nariadenievlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov (Zmena: 223/2005 Z. z.)

6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. februára 2005 č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom (Zmena: 258/2008 Z. z.​)

8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (Zmena: 380/2008 Z. z., 288/2010 Z. z.)

9. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami (Zmena: 629/2005 Z. z.)

10. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky (Zmena: 538/2006 Z. z., 108/2007 Z. z., 418/2007 Z. z., 124/2008 Z. z., 374/2008 Z. z., 141/2009 Z. z., 522/2009 Z. z., 81/2010 Z. z., 287/2010 Z. z., 432/2011 Z. z., 187/2012 Z. z.​, 46/2013 Z. z​.)

11. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku (Zmena: 555/2006 Z. z.)

12. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 5. apríla 2006 č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

13. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 26. apríla 2006 č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

14. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 19. apríla 2006 č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

15. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 10. mája 2006 č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (Zmena: 217/2008 Z. z.​)

16. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. mája 2006 č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (Zmena: 85/2007 Z. z.)

17. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 10. mája 2006 č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

18. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme

19. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. mája 2006 č. 348/2006 Z. z., o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov (Zmena: 497/2011 Z. z.)

20. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 10. mája 2006 č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (Zmena: 300/2007 Z. z., 471/2011 Z. z.)

21. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 10. mája 2006 č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (Zmena: 301/2007 Z. z.)

22. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

23. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. júna 2006 č. 446/2006 Z. z. ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry (Zmena: 58/2012 Z. z.)

24. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 10. mája 2006, č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (Zmena: 496/2010 Z. z.)

25. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2006 č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti​

26. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

27. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 12. decembra 2007 č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach

28. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 12. novembra 2008 č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok

29. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok​ (Zmena: 215/2013 Z. z.​)

30. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (274/2011 Z. z., 290/2012 Z. z.​)

31. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. februára 2009 č. 120/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie liekov (Zmena: 68/2010 Z. z.​​)

32. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 19. augusta 2009 č. 346/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú chemické, farmaceutické a analytické postupy, skúšky bezpečnosti a rezíduí vzťahujúce sa na spisovú dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie veterinárnych liekov

33. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (Zmena: 320/2012 Z. z., 111/2013 Z. z.​)

34. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

35. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 3. apríla 2013 č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci