Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Potvrdzovanie rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach získaného na území Slovenskej republiky

​​​​​​​

vlajka EÚVšetci zdravotnícki pracovníci každej profesie z každého členského štátu podliehajú regulácií v oblasti získaného vzdelania, čo znamená, že ich vzdelanie musí spĺňať isté požiadavky, ktoré sú kladené na obsah a rozsah získaného vzdelania, odbornú prípravu, ale i vykonávanú odbornú prax. O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané na území jedného členského štátu sa považuje za rovnocenné vzdelaniu získanému na území iného členského štátu. 

Ak ste získali zdravotnícke vzdelanie na Slovensku, alebo v bývalom Československu a chceli by ste pracovať v zdravotníctve krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru1 alebo vo Švajčiarsku (ďalej len „členské štáty“) potrebujete od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doklad o rovnocennosti získaného vzdelania s požiadavkami uloženými právnymi predpismi EÚ.

POZOR!

Od 2. januára 2013 

je vydávanie potvrdení o rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach 

a

vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár

spoplatnené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Správny poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu IBAN: SK6065000020730020545796, variabilný symbol (ide o rôzne čísla podľa druhu podanej žiadosti, uvedené nižšie) a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko žiadateľa a slovo “potvrdenie“. Výlučne ​len pri platbe zo zahraničia je potrebné uviesť SWIFT kód banky v nasledovnom tvare POBNSKBA.

Zvoľte príslušný variabilný symbol podľa druhu podanej žiadosti:

  • žiadosť o vydanie potvrdenia v regulovaných zdravotníckych povolaniach variabilný symbol 2167 (úhrada na sumu 250€),
  • žiadosť o vydanie potvrdenia v regulovaných zdravotníckych povolaniach spolu s apostillou variabilný symbol 2056 (úhrada na sumu 260€),
  • žiadosť o vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár variabilný symbol 2166 (úhrada na sumu 250€),
  • žiadosť o vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár spolu s apostillou variabilný symbol 2055 (úhrada na sumu 260€)

Kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku je potrebné priložiť k žiadosti.

Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce informácie:

Osoby ktoré začali študovať (len v študijných odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, diplomovaná všeobecná sestra, pôrodná asistencia, diplomovaná pôrodná asistentka), na území Slovenskej republiky po 1. máji 2004, teda po dni pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a mienia vykonávať zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut alebo pôrodná asistentka v inom členskom štáte potvrdenia o rovnocennosti vzdelania už nepotrebujú, nakoľko ich kvalifikácia je priamo uvedená v prílohe V. smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a vzťahuje sa na nich automatické uznávanie kvalifikácií podľa tejto smernice. V prípade ak kompetentný orgán hostiteľského štátu napriek tomu uvedený doklad vyžaduje MZ SR Vám doklad o rovnocennosti vzdelania vydá. 

MZ SR potvrdzuje:

Rovnocennosť vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach2 (maturitné vysvedčenie, diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania, diplom o získaní vysokoškolského vzdelania), ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky alebo v bývalom Československu a mienia vykonávať zdravotnícke povolanie v inom členskom štáte Po posúdení žiadosti a dokladov vydá potvrdenie o rovnocennosti získaného vzdelania (ďalej len „potvrdenie“).

Rovnocennosť vzdelania lekárov a zubných lekárov (diplom o špecializácii), ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky alebo v bývalom Československu, a ktorého získavanie sa začalo pred 1. májom 2004, teda pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a mienia vykonávať zdravotnícke povolanie v inom členskom štáte.

V prípade, ak je potrebné potvrdenie o rovnocennosti vzdelania zaslať priamo príslušnému kompetentnému orgánu v inom členskom štáte, žiadateľ uvedie v adrese doručenia na 1. strane žiadosti presnú adresu kompetentného orgánu iného členského štátu, na ktorú má MZ SR uvedené potvrdenie zaslať.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o rovnocennosti vzdelania získaného na výkon zdravotníckeho povolania na území SR za účelom výkonu zdravotníckeho povolania v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, na základe ktorej MZ SR posúdi získané vzdelanie, tlačivo je k dispozícii na stiahnutie tu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií na území SR v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekártlačivo je k dispozícií na stiahnutie tu

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť nasledovné dokumenty:

Všetky dokumenty, predkladané ako prílohy k žiadosti v inom ako slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Čitateľne vyplnenú žiadosť s potrebnými dokladmi je možné zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P. O. BOX 52,
837 52 Bratislava 37,

alebo podať v podateľni MZ SR na Limbovej ulici č. 2, v Bratislave v pracovných dňoch v čase od 800 do 1500 hod.

K Vašej žiadosti sa MZ SR vyjadrí v lehote do 30 dní od skompletizovania všetkých potrebných dokladov.

Potvrdenie o rovnocennosti vzdelania vydáva MZ SR iba v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku) v zmysle zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku.

Žiadateľovi sa vydáva len jeden originál, ktorý mu bude zaslaný poštou (doporučeným listom) na požadovanú adresu uvedenú na 1. strane žiadosti.

V prípade Vášho hlbšieho záujmu o problematiku uznávania kvalifikácií Vám odporúčame k nahliadnutiu Smernicu 2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá rieši uvedenú problematiku.


Bližšie informácie o vydávaní potvrdení o rovnocennosti vzdelania môžete získať telefonicky v pondelok až štvrtok v čase medzi od 1000-1100 hod. na uvedenom tel. čísle MZ SR: 00421 2 59 373 130

  • informácie o vydávaní potvrdení o rovnocennosti vzdelania
  • informácie o vydávaní potvrdení k špecializáciám, ktoré boli získané výlučne na území Slovenskej republiky  

1 Štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA – European Economic Area) sú štáty Európskej únie (Veľká Británia, Írsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Grécko, Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus, Malta) a štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA – European Free Trade Association) Nórsko, Island, Lichtenštajnsko.

2 V tejto informácii sa pod označením zdravotnícki pracovníci rozumejú nasledovné povolania:
lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, sanitár.

3 Úradne osvedčenou kópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Notárskym úradom alebo Matričným úradom.

4 V prípade, že poskytujete zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného samosprávnym krajom (resp. krajským úradom, okresným úradom alebo MZ SR) v neštátnom zdravotníckom zariadení, je potrebné doložiť požadované potvrdenie o vykonávanej odbornej praxi od vedúceho odboru zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja.

5 Ministerstvo zdravotnictví ČR
Právní oddelení
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
www.mzcr.cz

Aktualizované 18.2.2016

​​​​​