Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Rádiologický technik

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní rádiologický technik sa vyžaduje získanie

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore rádiologická technika, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17