Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Právne predpisy » Právne predpisy - archív » Rezidentský program

Rezidentský program

​​
 • tento program pokračuje aj v roku 2016
 • zo štátneho rozpočtu je vyčlenených 7, 4 milióna eur  pre rezidentov z celej SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja
 • zmluvy o vzájomnej spolupráci má MZ SR podpísané s tromi lekárskymi fakultami:
  • Jesseniova lekárska fakulta Martin
  • Lekárska fakulta UPJŠ Košice
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Cieľom programu je:                                

 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria
 • zabezpečenie dostatočného počtu všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch
 • zníženie ich vekového priemeru
 • zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte
 • vytvorenie takých vzdelávacích podmienok pre rezidentov v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré im umožnia absolvovať špecializačnú prípravu
 • zabezpečenie rovnomerného rozmiestnenia lekárov oboch špecializácií na celom území SR

Podmienky prijatia do programu:

 • do programu môžu nastúpiť absolventi lekárskych fakúlt, alebo lekári zaradení v špecializačnom štúdiu v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria, alebo lekári zaradení do iného špecializačného štúdia, ktorí sa rozhodnú zmeniť špecializačné štúdium
 • absolventi lekárskych fakúlt, doposiaľ nezaradení do špecializačného štúdia
 • veková hranica na zaradenie do programu je 40 rokov
 • ďalším podstatným kritériom zostáva záujem o zamestnanie na celom území Slovenskej republiky

Do špecializačného štúdia a zároveň do Rezidentského programu na základe výberového konania zaraďuje lekárska fakulta dva krát ročne, vždy k 1. februáru a k 1. októbru kalendárneho roka.

Benefity pre absolventov rezidentského programu:

 • rozšírenie kompetencií pre lekárov prvého kontaktu (predpoklad zaujímavej práce, a primeraného finančného ohodnotenia)
 • istota zamestnania na celom území Slovenska (vzhľadom na vysoký vekový priemer lekárov oboch špecializácií)
 • samostatná ambulantná prax a nezávislosť

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského programu. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do ambulantnej praxe.