Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentský program

Rezidentský program

 • bude pokračovať aj v roku 2017,

 • zo štátneho rozpočtu je vyčlenených 5 miliónov Eur pre rezidentov z celej SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja,

 • zmluvy o vzájomnej spolupráci má MZ SR podpísané s tromi lekárskymi fakultami:

  • Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava,

  • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

  • Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice.

CIEĽOM PROGRAMU JE:

 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria,

 • zabezpečenie dostatočného počtu všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch,

 • zníženie ich vekového priemeru,

 • zvýšenie kvality všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

 • posilňovanie integrovanej zdravotnej starostlivosti.

PODMIENKY PRIJATIA DO PROGRAMU:

 • občan Slovenskej republiky,

 • veková hranica na zaradenie do programu je dosiahnutie veku najviac 55 rokov v kalendárnom roku,

 • do programu môžu nastúpiť absolventi lekárskych fakúlt v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

 • lekári zaradení v špecializačnom štúdiu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria alebo

 • lekári zaradení do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako je všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializačný odbor,

 • ďalším podstatným kritériom je záujem zostať pracovať v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria na území SR, vo svojom regióne.

ZARAĎOVANIE DO REZIDENTSKÉHO PROGRAMU

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí:

 • uchádzača - absolventa lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý bol vybraný na základe výberového konania k 1. októbru alebo 1. februáru príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti zamestnávateľa, ktorý je u neho zamestnaný na plný pracovný úväzok,

 • uchádzača - lekára zaradeného do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria alebo zaradeného v inom špecializačnom odbore ako je všeobecné lekárstvo alebo pediatria, vybraného na základe výberového konania, vzdelávacia ustanovizeň zabezpečí prestup do rezidentského programu alebo vykoná zmenu zaradenia do rezidentského programu v súlade § 70 nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. .

BENEFITY PRE ABSOLVENTOV REZIDENTSKÉHO PROGRAMU:

 • rozšírenie kompetencií pre všeobecných lekárov, špecialistov:

  • predpoklad zaujímavej práce,

  • predpoklad primeraného finančného ohodnotenia,

 • istota zamestnania na celom území Slovenska (vzhľadom na vysoký vekový priemer lekárov v oboch špecializáciách),

 • samostatná ambulantná prax a nezávislosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského programu. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do ambulantnej praxe.