Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentský program

ZÁKLADNÉ POJMY VO VZŤAHU K REZIDENTSKÉMU PROGRAMU

a) rezident – lekár, ktorý splnil kritériá výberového konania a ktorého vzdelávacia ustanovizeň zaradila do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria,

b) špecializačné štúdium – ďalšie vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria uskutočňované príslušnou vzdelávacou ustanovizňou,

c) školiteľ/lektor praktickej časti - zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností. Príslušnou odbornou spôsobilosťou na účely tohto ustanovenia sa myslí odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa rozsahu odbornej zdravotníckej praxe určenej v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria,

d) výučbové zdravotnícke zariadenie – výučbové pracovisko schválené Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, na ktorom sa uskutočňuje povinná odborná zdravotnícka prax rezidenta v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria,

e) vzdelávacia ustanovizeň – vysoká škola, ktorá poskytuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria v spolupráci s výučbovými zdravotníckymi zariadeniami,

g) rezidentský program – súhrn vzdelávacích aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie finančných prostriedkov na účely uskutočňovania akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore pediatria od zaradenia rezidenta do špecializačného štúdia do úspešného vykonania špecializačnej skúšky rezidentom v riadnom termíne; poskytnutie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na obdobie od neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne do vykonania špecializačnej skúšky v opravnom termíne,

h) poskytovateľ finančných prostriedkov – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako koordinátor programu,

i) odborná spoločnosť – občianske združenie, ktoré združuje lekárov príslušného špecializačného odboru (všeobecný lekár alebo pediater) (§ 43 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.