Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií » Potvrdzovanie rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach získaného na území Slovenskej republiky

SESTRA

k vyplnenému tlačivu žiadosti priloží nasledujúce doklady:

Sestra s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania:

úradne osvedčenú4 kópiu vysokoškolského magisterského diplomu (Mgr.) a úradne osvedčenú4 kópiu vysokoškolského bakalárskeho diplomu (Bc.);

neoverenú kópiu dodatku k diplomu (Bc. a Mgr.);

úradne osvedčenú4 kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne občianstvo SR;

kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku vo výške 250 eur;

Sestra s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania:

úradne osvedčenú kópiu vysokoškolského bakalárskeho diplomu (Bc.);

neoverenú kópiu dodatku k diplomu (Bc.);

úradne osvedčenú4 kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne občianstvo SR;

kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku vo výške 250 eur;

Sestra s ukončeným vyšším odborným vzdelaním:

úradne osvedčenú4 kópiu absolventského diplomu v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra zo strednej zdravotníckej školy;

neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne občianstvo SR;

kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku vo výške 250 eur;

Sestra s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním:

úradne osvedčenú4 kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške v študijnom odbore všeobecná sestra, zdravotná sestra, detská sestra alebo ženská sestra zo strednej zdravotníckej školy;

originál alebo úradne osvedčenú4 kópiu dokladu vydaného personálnym oddelením zamestnávateľa5 o vykonávaní odbornej praxe na území Slovenskej republiky v zdravotníckom povolaní sestra v dĺžke minimálne troch rokov za posledných päť rokov; vzor žiadosti na stiahnutie tu vo formáte pdf alebo rtf; zároveň je potrebné predložiť aj úradne osvedčenú kópiu dokladu potvrdzujúceho informáciu o zápise do registra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,

v prípade výkonu činností sestry v neštátnom zdravotníckom zariadení vyplnený doklad o praxi doplní o termín odovzdávania poplatkov do sociálnej poisťovne osoba, ktorá takýto úkon vykonávala pre príslušný právny subjekt a doplní ho svojím podpisom a pečiatkou; rovnako sa predkladá aj úradne osvedčená kópia dokladu potvrdzujúceho informáciu o zápise do registra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,

neoverenú kópiu občianskeho preukazu - obojstranne občania SR narodení na Slovensku alebo v bývalom Československu; alebo kópiu dokladu, z ktorej vyplýva informácia o štátnom občianstve – predložia iba osoby, ktoré nemajú štátne občianstvo SR;

kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku vo výške 250 eur;


Bližšie informácie o vydávaní potvrdení o rovnocennosti vzdelania môžete získať telefonicky v pondelok až štvrtok v čase medzi od 1000-1100 hod. na uvedenom tel. čísle MZ SR: 00421 2 59 373 130

  • informácie o vydávaní potvrdení o rovnocennosti vzdelania
  • informácie o vydávaní potvrdení k špecializáciám, ktoré boli získané výlučne na území Slovenskej republiky