Tlačiť Späť

Stratégia v zdravotníctve

Stratégia v zdravotníctve

​​
Vláda dňa 18. decembra 2013 schválila Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030. Ide o základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej politiky v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Primárnym motivačným faktorom jeho vytvorenia je snaha realizovať opatrenia na zvýšenie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov.

Strategy in slovak healthcare sector

 
On December, 18th 2013 Slovak Government has approved material Strategic framework for health for 2014-2030. This document defines medium and long term direction of health policy. The main incentive for its creation is implementation of measures for improving the quality, sustainability and efficiency of the healthcare system and the health status of the population.​
 

 
 

Implementačná stratégia pre vytvorenie a implementovanie štandardných klinických postupov a štandardných postupov pre výkon prevencie  / EN: Implementation Strategy for the Development and Implementation of Standard Clinical Guidelines and Standard Guidelines for Prevention

Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti   / EN:  Implementation Strategy - Integrated Health Care System

2. V dátume 28.11. 9.12.2014 prebehlo hlasovanie k materiálu „Popis systému monitorovania a kontroly plnenia úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030  / EN: Description of the Monitoring and Control System for the Tasks Delivered Under the Strategic Framework for Health for 2014-2030  spôsobom per rollam. Jedenásť členov z celkového počtu osemnástich členov  Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 zaslalo súhlasné stanovisko s jeho znením.


3. Počas mája a júna 2015 bola spôsobom per rollam schválená Správa za rok 2014 o stave plnenia úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. Po zapracovaní pripomienok súhlasilo so znením správy jedenásť z osemnástich členov Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030.