Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Európske smernice kladú dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a to z pochopiteľného dôvodu prevencie potencionálneho poškodenia pacienta. Ustanovujú povinnosť členských štátov zabezpečiť sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ponechávajú na ich zodpovednosť, akým spôsobom túto povinnosť splnia.

V koncepčných a strategických materiáloch a právnych predpisoch Slovenskej republiky sa tento záväzok ako záväzok jedného z členských štátov Európskej únie premieta. Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) je celoživotné vzdelávanie povinnosťou zdravotníckeho pracovníka. Môže ho ju naplniť špecializačným štúdiom alebo certifikačnou prípravou v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii, ale najmä napĺňaním jednotlivých zložiek sústavného vzdelávania, ktoré sú definované v nariadení vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (č. 322/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Citovaný zákon tiež upravuje, že sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka by mala priebežne evidovať a v stanovenom intervale hodnotiť príslušná zdravotnícka stavovská organizácia. Kritériá a spôsob hodnotenia rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z.. Platná verzia vyhlášky uverejnená v Zbierke zákonov na stiahnutie tu.

V prípade zistenia nedostatkov môže stavovská organizácia požiadať zamestnávateľa zdravotníckeho pracovníka o ich odstránenie alebo upozorniť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ponúknuť možnosť preskúšania alebo uložiť sankciu v podobe dočasného pozastavenia až zrušenia licencie (pri zistení opakovaných nedostatkov), ktorá je oprávnením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.