Tlačiť Späť

Domov » Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s. » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa : Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s., Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie: 01.04. 2013 – 30.06.2013 (2. štvrťrok 2013)

P.č.
Identifikácia úspešného uchádzača
Predmet zákazky
Hodnota zákazky bez DPH (EUR)
1
Arthur D. Little GmbH
Karolinská 1
186 00 Praha 8
Poradenská podpora pri príprave tendra a vypracovanie odborných častí súťažných podkladov pre projekt "Vykonanie právneho a ekonomického auditu súkromných zdravotných poisťovní za účelom stanovenia hodnoty predmetu prevodu projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike" 9 790,00