Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Výnosy

Výnosy

​​​​ 
​1. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 1995 č. 888/1995-A o podrobnostiach čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom (oznámenie č. 76/1995 Z. z.)
 
2. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. marca 1995 č. 889/1995-A o pravidlách hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia (oznámenie č. 77/1995 Z. z.)

3. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 1996 č. 694/1996-A o vyhlásení prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje minerálnych stolových vôd (oznámenie č. 117/1996 Z. z.)

4. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júla 1998 o farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní (oznámenie č. 275/1998 Z. z.)

5. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4430/A/1999, ktorým sa vydávajú pravidlá čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom a Národným úradom práce a pravidlá hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia (oznámenie č. 363/1999 Z. z.)

6. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. decembra 2001, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť pre rok 2002 (oznámenie č. 551/2001 Z. z.)

7. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. novembra 2002 č. M/4344/2002, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2001 (oznámenie č. 626/2002 Z. z.)

8. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. M/4825/2002, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2003 (oznámenie č. 684/2002 Z. z.)

9. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. decembra 2003 č. M/02351/2003 o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť v roku 2004 (oznámenie č. 556/2003 Z. z.)

10. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. novembra 2004 č. 23600/2004-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2005 (oznámenie č. 660/2004 Z. z.)

11. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. 25915/2004-SL o podrobnostiach o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (oznámenie č. 772/2004 Z. z.)

12. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 22783-1/2004-SL, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis, prvé vydanie (oznámenie č. 53/2005 Z. z.) (zrušená zákonom č. 362/2011 Z. z.)  

13. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. septembra 2005 č. 22040/2005-SL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (oznámenie č. 415/2005 Z. z.), (Zmena: 68/2009 Z. z.)

14. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby (oznámenie č. 484/2005 Z. z.), ( Zmena: 212/2006 Z. z.)

15. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22161/2005-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie (oznámenie č. 513/2005 Z. z.)

16. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. decembra 2005 č. 26836/2005-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006 (oznámenie č. 585/2005 Z. z.)

17. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. marca 2006 č. 12587/2006 - SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie (oznámenie č. 175/2006 Z. z.), výnos č. S01892-OL-2013 (oznámenie č. 196/2013 Z. z.)

18. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy (oznámenie č. 237/2006 Z. z.), (Zmena: 591/2006 Z. z., 232/2007 Z. z., 33/2008 Z. z.)

19.  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 7251/2006 - SL, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie (oznámenie č. 273/2006 Z. z.), (Zmena: 2/2008 Z. z.)

20. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. novembra 2006 č. 24791/2006 - OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2007 (oznámenie č. 621/2006 Z. z.)

21. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. 25208/2007-OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2008 (oznámenie č. 566/2007 Z. z.)

22. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.), (Zmena: 576/2008 Z. z., 335/2009 Z. z.) výnos č. 00707-OL-2011 zo 6. apríla 2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnos č. 11943-OL-2011 zo 7. decembra 2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnos č. 09780-OL-2012 zo 14. decembra 2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.)

23. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. decembra 2008 č. 24352/2008-OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2009 (oznámenie č. 551/2008 Z. z.)

24. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) (Zmena: 338/2010 Z. z.)

25. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (oznámenie č. 99/2009 Z. z.), (Zmena: 152/2010 Z. z.)

26. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2009 č. 17816/2009 - OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2010 (oznámenie č. 451/2009 Z. z.)

27. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra. (oznámenie č.399/2010 Z. z.), výnos č. 07575-OL-2011 z 23. augusta 2011 (oznámenie č. 282/2011 Z. z.), výnos č. S04983-OL-2012 z 24. augusta 2012 (oznámenie č. 254/2012 Z. z.), výnos č. 07617-OL-2012 z  5. októbra 2012 (oznámenie č. 316/2012 Z. z.), výnos č.  S08305-OL-2013 z 18. novembra (oznámenie č. 401/2013 Z. z .)​, výnos č. 10938-OL-2013 z 5. februára 2014 (oznámenie č. 53/2014 Z. z.)​

28. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. novembra 2010 č. S 19152-OL-2010, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011. (oznámenie č. 427/2010 Z. z.)

29. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. novembra 2011 č. S11181/2011-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie (oznámenie č. 509/2011 Z. z.).

30. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. Z55486/2011-OPMZ, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2012 (oznámenie č. 508/2011 Z. z.).

31. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2012 č. S09229-OL-2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch (oznámenie č. 426/2012 Z. z.)

32. Výnos Ministerstva zdravotníctva zo 17. decembra 2012 č. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky (oznámenie č. 427/2012 Z. z.) (Zmena: 197/2013 Z. z.​)