Tlačiť Späť

Domov

Zdravotnícky záchranár

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní zdravotnícky záchranár sa vyžaduje získanie

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár

C) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Strečnianska 20
Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Tajovského 24
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Kukučínova 40
Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, Námestie 1. mája 1 Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, Masarykova 27