Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že v súlade s § 17 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu Revízia Operačného programu zdravotníctvo. Oznámenie vypracovaná podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na adrese: www.health.gov.sk a www.enviroportal.sk.  Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava alebo Ministerstvo zdravotníctva SR , odbor programov EÚ, Limbová 2, 837 52 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

 

Dokumenty

 Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

 3 MB

 Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013

 Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013

 3 MB