Elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov

viac na :
http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

Návod na vyplnenie Žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka

Poskytovateľ dôveryhodných služieb Národného zdravotníckeho informačného systému (CA NZIS) je neverejným poskytovateľom dôveryhodných služieb interne slúžiacim potrebám identifikácie, autentizácie a autorizácie zdravotníckych pracovníkov v NZIS. Svoje služby poskytuje bezodplatne na základe zverejneného certifikačného poriadku (CP CA NZIS) a podľa zverejnených pravidiel certifikačných činností (CPS CA NZIS) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Formulár žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je možné podať:
  • vyplnením a odoslaním predpísanej žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP) zaslanej prostredníctvom portálu ÚPVS na NCZI
  • osobne na pracovisku NCZI (priamo na mieste zdravotnícky pracovník vypíše žiadosť, počas pracovných dní od 09:00 do 16:00)