​Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) dnes pôsobí ako koncové zdravotnícke zariadenie pre liečbu detských pacientov z celého Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva má záujem na jeho ďalšom rozvoji a preto pripravilo spolu s vedením nemocnice projekt transformácie na Národný ústav detských chorôb. A nie je to len zmena názvu – týmto krokom sa zásadne zmení smerovanie pediatrie na Slovensku a zároveň aj podmienky na liečbu detí.

Národné ústavy poskytujú zdravotnú starostlivosť na tej najvyššej úrovni, dokážu sa postarať o pacientov s najťažšími komplikáciami,  vytvárajú podmienky pre odborný rast pre najlepších lekárov a špičkových odborníkov, zavádzajú inovatívne postupy diagnostiky a liečby pre ostatné zdravotnícke zariadenia a v neposlednom rade v spolupráci s univerzitami vychovávajú mladých medikov. Detská fakultná nemocnica už dnes poskytuje najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov a v budúcnosti sa bude už ako Národný ústav rozvíjať podľa najnovších poznatkov a trendov v oblasti detskej medicíny. Na transformáciu sa Detská fakultná nemocnica pripravuje počas celého tohto roka a aj preto sme nemocnici pridelili kapitálové výdavky zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva vo výške viac ako 15 miliónov Eur “, povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Cieľom NÚDCH je vytvoriť špecializované centrá pre liečbu detí s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska a zároveň liečiť v nich pacientov tak, aby posilnením ambulantnej zdravotnej starostlivosti čo najmenej zaťažovali hospitalizáciami, ktoré ich nielen stresujú, ale aj vystavujú zvýšenému riziku možných komplikácií. Všetky deti, ktorých zdravotný stav to umožňuje, je v pláne liečiť v domácom prostredí.

,,Vždy sme veľmi citlivo vnímali potreby našich malých pacientov. A spolu našimi lekármi, ktorí sú hlavnými odborníkmi MZ SR a predsedovia odborných spoločností, pacientskymi organizáciami, pretože rodičia chorých detí najlepšie vedia, čo ich najviac trápi, a renomovanými detskými lekármi z celej Európy, sme sa zhodli na tom, že na Slovensku už nutne potrebujeme nový systémový prístup k manažovaniu ochorení detského veku. Odpoveď na otázku, akým smerom by sme sa mali uberať, sme hľadali už pred rokom na odbornom pracovnom stretnutí s kolegami z celej Európy. A vyšlo nám z toho jednoznačne - najlepšie skúsenosti s liečbou detí kolegovia v zahraniční dosahujú v špecializovaných centrách,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH,  generálny riaditeľ DFNsP Bratislava.

Špecializované centrá prinášajú pre pacientov nesporné výhody – vytvárajú a skvalitňujú diagnostické a terapeutické štandardy, ktoré umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu diagnostiku detských ochorení a zároveň odbremeňujú pacienta od zbytočných vyšetrení. Ich ďalšími výhodami sú podpora všetkých pediatrických špecializácií na jednom mieste, podpora multidisciplinárnej spolupráce, vznik vynikajúcej vzdelávacej platformy pre budúce generácie, čo všetko samozrejme vytvára čo najlepšie podmienky na liečbu detí.

Dôraz na jednodňovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť

Súčasný stav neumožňuje poskytovať komfortné ubytovanie pre deti a ich rodičov v súlade so zásadným cieľom NÚDCH  - čo najviac detí liečiť v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti. DFNsP Bratislava chýbajú ubytovacie kapacity pre pacientov (takmer 40 % pacientov liečených v  DFNsP Bratislava je mimo Bratislavského kraja), ktorí potrebujú zákroky poskytované formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti alebo potrebujú ambulantnú starostlivosť viac dní po sebe.
Každý rok je na Slovensku diagnostikovaných 150 – 180 nových prípadov rakoviny u detí. V dôsledku ochorenia ročne zomrie 40 – 45 detí. Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava je najväčším centrom pre liečbu detí s rakovinou na Slovensku, kde sa už v súčasnosti lieči viac ako polovica zo všetkých novo diagnostikovaných pacientov. Podľa skúseností zo zahraničia, najväčšiu šancu na vyliečenie majú deti liečené v kontexte medzinárodných akademických štúdií, pričom účasť v týchto štúdiách vyžaduje čo najväčšiu koncentráciu pacientov v jednom komplexne vybavenom centre.
Súčasná situácia tiež neumožňuje DFNsP Bratislava v plnej miere využiť u malých pacientov výhody jednodňovej chirurgie, napriek tomu, že chirurgické odbory v DFNsP Bratislava realizujú ročne 3 000 zákrokov vhodných pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť.


Nový urgentný príjem
Na Oddelení urgentného príjmu každoročne stúpa počet ošetrených detí (takmer 19 %-ný nárast od roku 2010). Cieľom je preto manažovať všetkých týchto pacientov tak, aby už od prvého kontaktu v triediacej ambulancii vedeli, že ich zdravotný stav je známy, monitorovaný a smerovaný na jednotlivé vyšetrenia.  
Spinálne centrum - liečba detských pacientov s ochoreniami chrbtice a miechy
Na Ortopedickej klinike LF UK a DFNsP Bratislava sa ročne operuje cca 60 pacientov s kongenitálnymi, poúrazovými, neurogénnymi a tumoróznymi skoliózami chrbtice a vykonáva sa diagnostika cca 10 tumorov chrbtice. Týchto pacientov je potrebné riešiť v spinálnom centre. Jeho vytvorenie komplexne pokryje liečbu detských pacientov s ochoreniami chrbtice a miechy. Pre uvedené je cieľom NÚDCH vytvorenie komplexného chirurgicko-intenzivistického pavilónu so spinálnym centrom.
Komplexná starostlivosť už od fetálneho obdobia
Napriek tomu, že súčasné vedecké poznatky a možnosti súčasnej medicíny umožňujú intervenciu už vo fetálnom období, fetálna intervencia a chirurgia sú na Slovensku málo rozvinuté. V NÚDCH bude komplexná zdravotná starostlivosť o detského pacienta preto poskytovaná už od fetálneho obdobia. Starostlivosť začne už v predkoncepčnom období u rizikových žien.

V rámci riešenia súčasnej situácie sa v NÚDCH vytvoria nasledovné pracoviská a centrá:

• Ubytovacie zariadenie pre deti a rodičov
• Centrum detskej hematoonklógie
• Centrum jednodňovej detskej chirurgie
• Chirurgicko-intenzivistický pavilón 
• Spinálne centrum
• Centrum pre transplantácie obličiek u detí a dialyzačné pracovisko
• Centrum pre matku a dieťa na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny
• zrekonštruuje a zmodernizuje sa Oddelenie urgentného príjmu 

Projekt SMART HOSPITAL

NÚDCH bude jednou z prvých nemocníc na Slovensku využívajúcu výhody tohto projektu, ktorými sú:
spokojný pacient (časová optimalizácia vyšetrení, space management, konektivita prostredia), spokojný zamestnanec (zdieľanie informácií online, time management, traffic management), moderná nemocnica (light managment, energetická správa, bezpečnosť).


Koordinátormi vyššie uvedených projektov sú:
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
MUDr. Dana Dolníková
MUDr. Marcel Brenner
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Ing. arch. Ján Tvrdoň


V roku 2017 sa DFNsP Bratislava už v rámci budovania novej koncepcie zdravotnej starostlivosti podarilo zrealizovať nasledovné projekty

Excelentná klinika pediatrie
Zlúčením 1. detskej kliniky (DK) a 2. DK v januári 2017 sa podarilo vytvoriť optimálne podmienky na vybudovanie excelentnej kliniky pediatrie – EKLIPED, ktorá zabezpečuje špičkovú, kvalitnú a jednotnú zdravotnú starostlivosť na úrovni najnovších poznatkov vedy a v prostredí priateľskom k deťom. Ciele EKLIPEDu sú zamerané predovšetkým na oblasť nefrológie, pneumológie, gastroenterológie, hepatológie, endokrinológie a detskej osteológie. Vytvorenie EKLIPEDu viedlo k lepšiemu využitiu lôžkového fondu, vytvoreniu pracovných skupín v jednotlivých špecializáciách a tiež k zefektívneniu spolupráce s príslušnými ambulanciami a zefektívneniu organizácie a zlepšeniu kontinuity klinickej pediatrickej výučby študentov (súčasťou kliniky sa stalo aj Centrum medicínskych simulácií).

Centrum pre deti s poruchou sluchu
V týchto dňoch DFNsP Bratislava dokončujú posledné práce a centrum plánuje otvoriť v januári 2018. V rámci NÚDCH sa tak po prvýkrát na Slovensku vytvoria vynikajúce podmienky na liečbu a komplexnú zdravotnú starostlivosť deťom s poruchami sluchu z celého Slovenska. To znamená – včasná diagnostika na úrovni európskych odporúčaní a zároveň všetky druhy konzervatívnej a chirurgickej liečby, ktoré sú v súčasnosti možné.

Denná klinika ako súčasť Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
Denná klinika bola otvorená vo februári tohto roka a za ten čas si ju pacienti obľúbili – rodičia neraz tlmočia ich názory – tešia sa a majú pocit, že nie sú v nemocnici, ale v škôlke. Vybudovaním Dennej kliniky sa dokázal už teraz minimalizovať počet hospitalizácií, ktoré sú stresujúce a zvyšujú riziko nemocničných nákaz, čím došlo čiastočne k napĺňaniu plánovanej zmeny celkovej filozofie liečby detí s rakovinou.

Intenzívna a operačná jednotka pre novorodencov na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP Bratislava (NKIM)
Rovnako tento projekt DFNsP Bratislava plánuje otvoriť začiatkom budúceho roka. Na NKIM je ročne hospitalizovaných viac ako 500 patologických novorodencov, polovica z nich potrebuje liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti a s hmotnosťou pod 1 500 gramov je hospitalizovaných zhruba 25 detí. V rámci NÚDCH sa vytvorením kompletne vybavenej operačnej sály priamo na klinike poskytne kriticky chorým deťom komplexná zdravotná starostlivosť (vrátane operácií) na jednom mieste, bez náročných transportov.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB sa stala súčasťou DFNsP Bratislava, čo malo zásadný význam pre možnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti o deti s ochoreniami pľúc.

V priebehu decembra 2017 bol priznaný DFNsP Bratislava štatút expertízneho pracoviska 4 klinikám, špecializovaného pracoviska 1 laboratóriu a 3 pracoviská boli zaradené do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR:
• expertízne pracovisko so zameraním na diagnostiku a liečbu porúch sexuálneho vývoja
• expertízne pracovisko so zameraním na dedičné metabolické poruchy
• expertízne pracovisko so zameraním na hematologické a onkologické ochorenia u detí
• expertízne pracovisko so zameraním na: tapetoretinálne a vitreoretinálne dystrofie, vrodený glaukóm, vrodenú kataraktú, hereditárne neuropatie zrakového nervu, uveitídy, onkologické choroby oka – retinoblastóm a rabdomyosarkóm, systémové choroby s očnou symptomatológiou
• špecializované pracovisko genetickej diagnostiky so zameraním na diagnostiku, liečbu a manažment pacientov s ciliopatiami a rasopatiami
• pracovisko so zameraním na diagnostiku a liečbu zriedkavých geneticky podmienených porúch imunity
• pracovisko so zameraním na diagnostiku a liečbu geneticky podmienených porúch zníženého rastu: Prader-Willi syndróm, Turnerov syndróm a poruchy rastu pri mutáciách v SHOX géne
• pracovisko so zameraním na zriedkavé reumatologické a autozápalové ochorenia
• pracovisko so zameraním na diagnostiku a liečbu cystickej fibrózy u detí

Transformáciou DFNsP Bratislava na NÚDCH a následným dobudovaním špecializovaných centier a realizáciou vyššie uvedených projektov sa dokážu plne využiť možnosti súčasnej medicíny a najnovšie vedecké poznatky v prostredí nielen bezpečnejšom, komfortnejšom, ale aj priateľskejšom k deťom a ich rodičom.

Oddelenie urgentného príjmuOddelenie urgentného príjmuDenná klinika (Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP BA)