Miesto výkonu práce: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Organizačný útvar: Odbor hospodárskej správy
Pracovná pozícia: Informátor
Počet obsadzovaných miest: 1

Rámcová náplň práce: Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností.

Plní úlohy:

- Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností.
- Vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov.
- Evidencia návštev a ich telefonické ohlásenie navštívenému.
- Uzamykanie vchodov do budovy.
- Kontrola vnútorných priestorov budovy.
- Obsluha rampy pre návštevníkov a manipulácia s kamerovým systémom rampy.
- Kontrola a dohľad nad parkujúcimi motorovými vozidlami pred budovou ministerstva, ich monitoring po pracovnej dobe prostredníctvom kamier.
- Sledovanie a obsluha bezpečnostného kamerového systému.
- Vykonávanie bežnej vnútornej kontroly slúžiacej na ochranu majetku osôb zdržujúcich sa oprávnene v priestoroch ministerstva.
- Kontrola vynášaného materiálu z budovy.
- V prípade ohrozenia majetku ministerstva alebo narušenia verejného poriadku v objekte zabezpečenie súčinnosti s Políciou alebo Mestskou políciou prípadne Hasičskou a záchrannou službou.
- Prijímanie, zaznamenávanie a nahlasovanie zodpovedným mimoriadne udalosti v rezorte zdravotníctva v mimopracovnej dobe.
- Práca s PC, kontrola e-mailovej schránky pre ohlasovanie mimoriadnych udalostí.
- Ovládanie a manipulácia s faxom v prípade potreby nahlasovania porúch.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín nástupu: asap

Žiadosť spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. doručte obratom, najneskôr v termíne do 15. júla 2018 e-mailom na elektronickú adresu petra.polakovicova@health.gov.sk alebo písomne na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Odbor hospodárskej správy
Limbová 2
837 52 Bratislava