Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa v piatok 16. júna zúčastnil na Rade ministrov zdravotníctva EÚ (EPSCO) v Luxemburgu. Európski ministri rokovali o problematike zastavenia nárastu nadváhy a obezity u detí, či podpore dobrovoľnej spolupráce medzi systémami zdravotníctva, ktorú riadia členské štáty.
Končiace sa maltské predsedníctvo poukazuje na hrozbu zvýšeného výskytu detskej obezity v EÚ, ktorá má vážne zdravotné dôsledky a je jedným z faktorov vzniku mnohých chronických ochorení v neskoršom veku. Závery ministerskej rady sa odvolávajú na Akčný plán EÚ o detskej obezite 2014 – 2020. Tento akčný plán vyzýva členské štáty, aby pokračovali v úsilí považovať za prioritu zdravý spôsob stravovania a fyzickú aktivitu. Európska komisia by mala zároveň podporovať výskumné projekty a iniciatívy na sledovanie a potláčanie detskej obezity a mala by podporiť spoločné iniciatívy členských štátov v oblasti zlepšovania potravinových výrobkov. 
Posilňovanie európskej spolupráce vo vybraných oblastiach môže priniesť lepšie výsledky pre pacientov, zdravotníckych profesionálov a môže zvýšiť efektívnosť zdravotných systémov.  Spolupráca medzi zdravotnými systémami pri rešpektovaní kompetencií členských štátov, by mala byť riadená výlučne členskými štátmi a mala by byť výlučne dobrovoľného charakteru.  Ministri sa dotknú aj ďalších tém, ako napríklad problematika očkovania, dostupnosť liekov, aktivity v oblasti boja proti AIDS, či systém vysledovateľnosti pre tabakové výrobky.