​Odbornú publikáciu Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii pokrstili dnes lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) za účasti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej. Jedinečná kniha prinesie benefity pre pacientov aj lekárov - rýchlejšiu a efektívnejšiu diagnostiku detských ochorení a  menej náročných vyšetrení. Autori publikácie – Ľ. Podracká, L. Kovács, M. Kokavec takto  komplexne vypracovali nové diagnostické a liečebné postupy pre jednotlivé ochorenia ako prví na Slovensku. 

V elektronickej forme lekári v NÚDCH používajú  tieto štandardy už takmer dva roky. Knižné vydanie umožní používať tieto postupy v rámci celého Slovenska.  „Na prvom mieste je pre nás bezpečnosť a zdravie pacienta. Naším cieľom je preto nastaviť jednotný systém diagnostiky a liečby. Tímy expertov pracujú na štandardoch, ktoré zadefinujú, ako má pri konkrétnom ochorení postupovať lekár, na čo má pri určitej diagnóze nárok pacient a v akom rozsahu. Bude stanovené, aké vyšetrenia a diagnostiku potrebuje pri konkrétnych symptómoch. Dodržanie správnych postupov bude ochranou aj pre lekárov,“ hovorí ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.

Bezpečnosť pacientov bola vždy prvoradá aj pre vedenie NÚDCH.  ,,Keď prídu do ambulancie alebo na hospitalizáciu, potrebujeme im čo najskôr efektívne a racionálne stanoviť diagnózu a následne rovnako efektívne a racionálne liečiť,“  povedal generálny riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela. ,,Zvlášť v súčasnosti, keď je medicína  mimoriadne rozsiahla a aj v našom ústave zavádzame veľa nových vyšetrení, sme už nutne potrebovali takéto diagnostické a terapeutické štandardy.  Aby sa nám nestalo, že pacient má zbytočne vyšetrených 15 parametrov a na to, aby sme určili správnu diagnózu, nám stačia 3 – 4 cielene vyšetrené parametre založené na klinických dôkazoch,“ doplnil. Na prestížnych zahraničných pracoviskách je už takmer pravidlom, že kolegovia na pediatrických klinikách majú vypracované diagnostické a liečebné štandardy vychádzajúce z medicínsky overených postupov. 

,,Diagnostické štandardy sú veľmi dôležité z hľadiska symptómov alebo klinických a laboratórnych príznakov, ktoré zahŕňajú celú škálu možných príčin. Ich  správne vyhodnotenie  je kľúčové pri včasnom zistení etiológie základného chorobného stavu  dieťaťa. Štandardné postupy usmernia aj  racionálnu indikáciu laboratórnych testov, čím odpadnú  zbytočné vyšetrenia, ktoré nemajú dostatočnú citlivosť alebo výpovednú hodnotu pre danú diagnózu. Napríklad, ak príde dieťa s vysokým krvným tlakom,  vyvolávajúce príčiny môžu byť rôznorodé a každá z nich má určité špecifické markery a cielené laboratórne vyšetrenia, ktoré umožnia zistiť etiológiu čo najskôr,“ vysvetľuje význam diagnostických postupov prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave profesorka Ľudmila Podracká. Dôležitú skupinu tvoria štandardy pre deti, ktoré  vyžadujú intenzívnu starostlivosť v ambulanciách alebo na pracoviskách intenzívnej medicíny. ,,Ak napríklad príde pacient k pediatrovi s akútnym bruchom alebo pri podozrení na akútne brucho, lekár už presne vie, čo má vyšetriť, kým zavolá chirurga, alebo pri bolestiach hlavy nebude hneď „alibisticky“ volať neurológa. Odbremenia sa tak konziliárni lekári, ktorí budú k pacientom chodiť v indikovaných prípadoch. Alebo príde k nám dieťa s polyúriou – veľa močí - lekár podľa základného algoritmu indikuje  laboratórne vyšetrenia v racionálnom poradí a stanoví efektívny diagnostický plán hneď po príchode dieťa. Ak sa postupuje  podľa odporúčaných algoritmov, nestrácame čas, mladí lekári sa veľa naučia a zároveň nedochádza k diagnostickým pochybeniam,“ uviedla príklady z praxe.

Liečebné štandardy po diagnostikovaní ochorenia pomáhajú zvoliť čo najefektívnejšiu terapiu. ,,Tieto liečebné postupy zahŕňajú nielen konkrétne skupiny liekov podľa mechanizmu účinku a dávkovania, ale uvádzajú aj ich terapeutický efekt, napríklad na predpokladaný mikrobiálny agens v prípade infekcie. Takéto algoritmy sú veľmi dôležité najmä pre mladších lekárov, ktorí, ak sa pacient dostane do nemocnice kedykoľvek  počas  noci, dokážu stanoviť správny diagnostický a cielený liečebný  postup. Dovtedy sa ordinácia  opierala najmä o osobnú erudíciu a klinické skúsenosti,“ hovorí profesorka Ľ. Podracká.  Diagnostické a liečebné štandardy vypracované špecialistami NÚDCH pokrývajú všetky pediatrické odbory - internistické aj chirurgické, v ktorých poskytujú  pediatrickú zdravotnú starostlivosť. 
Principiálne vychádzajú z medzinárodných odborných konsenzov. Základné pravidlá musia platiť, napríklad kardiopulmonálna resuscitácia má jasne určené  kroky,  ale tie sa môžu meniť podľa veku dieťaťa alebo iných okolností. ,,Nie  všetko je dogmaticky založené len na oficiálne odporúčaných postupoch a jednoducho povedané -  nalinajkované.  Lekári musia vedieť zvážiť aj individuálny aspekt,“ doplnila Ľ. Podracká. Algoritmy sa v súlade s novými vedeckými  poznatkami priebežne aktualizujú a na rozdiel od klasických medicínskych učebníc je zapracovanie najnovších informácií do postupov oveľa rýchlejšie a pružnejšie a  udržiava lekárov “up-to-date.“ Preukázateľné sú aj klinické dopady praktického využívania  medicínskych "guidelines.“ Vďaka ich aplikácii lekári zmenili liečbu v 18% a až v 78% sa zlepšila celková zdravotná starostlivosť o pacienta. Štandardné postupy poskytujú aj iné ako medicínske benefity. Nezanedbateľným benefitom je „legitímna ochrana“ pediatrov pred prípadným pochybením, či pomoc pri eliminovaní medicínskych omylov.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na krste publikácie Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii