​Ministerstvo zdravotníctva štartuje verejnú súťaž na dodávateľa búracích prác skeletu nedostavaného objektu  nemocnice s poliklinikou v lokalite Rázsochy. Prvým krokom bude už v najbližších dňoch zverejnenie predbežného oznámenia vo vestníku verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota nadlimitnej zákazky je 17 mil. eur bez DPH. Víťaz súťaže bude povinný okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie. 
Na rozhodnutie o búraní nemocnice na Rázsochách malo vplyv viacero faktorov,  ktoré vyplynuli z prípravných trhových konzultácií (zúčastnilo sa ich viac ako 20 subjektov) ako aj zo statického prieskumu stavby. „Pôvodne sme uvažovali nad využitím aspoň časti skeletu. Avšak absolútna väčšina potenciálnych partnerov pri príprave projektu novej nemocnice označila v rámci prípravných trhových konzultácií existujúcu stavbu ako nevhodnú pre budúce efektívne prevádzkovanie nemocnice,“ odôvodnil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
V rámci predprojektovej prípravy Nemocnice Rázsochy bola existujúca konštrukcia zhodnotená z hľadiska jej budúcej funkčnej spôsobilosti  na úrovni bezpečnosti, trvalo udržateľných funkčných vlastností a dispozičnej  flexibility budovy. 
Statickým prieskumom bolo na hornej stavbe existujúcej konštrukcie zaznamenané množstvo špecifických porúch a chýb, ktoré zásadným spôsobom znižujú mieru jej spoľahlivosti z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti a použiteľnosti. Ďalším podrobným šetrením boli skúšky únosnosti stropných predpätých panelov, ktoré vykázali vysokú mieru variability výsledkov, z dôvodu korózie predpínacej výstuže.
„Ak by sme sa akokoľvek pokúšali využiť existujúci skelet, tak len za cenu neúmerne vysokých nákladov na sanáciu porúch a nedostatkov. Z ekonomického hľadiska by to bolo nezmyselné a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Likvidácia starého skeletu teda vyplynula zo všetkých týchto zistení ako jediná alternatíva,“ dodal minister T. Drucker.
MZ SR predpokladá, že búracie práce sa začnú v 3. kvartáli tohto roka. Paralelne s tým  budú realizované procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností. V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú  súťaž na projekt novej nemocnice.
Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021. „Nová univerzitná nemocnica bude predstavovať najšpičkovejšie pracovisko na Slovensku, ktoré ponúkne najširšie portfólio výkonov, výskumu či vzdelávacích aktivít. Nemocnica bude disponovať aj najnovším prístrojovým vybavením,“ povedal Tomáš Drucker.