Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „povolenia“), ktorí v prvom kole výberových konaní o vydanie povolenia vinkulovali peňažné prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 257/2004 Z. z. (ďalej ako „zákona 578/2004 Z. z.“) spôsobom, že peňažné prostriedky v požadovanej výške previedli na depozit Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0015 0131 (ďalej ako „Depozit MZ SR“), musia o vrátenie peňažných prostriedkov požiadať, nakoľko peňažné prostriedky nie je možné odblokovať automaticky.

 

    V žiadosti žiadateľ o vydanie povolenia, ktorý žiada vrátiť vinkulované peňažné prostriedky uvedie:

- názov žiadateľ o vydanie povolenia,
- výšku vinkulovaných peňažných prostriedkov, ktorú požaduje vrátiť,
- pevný bod alebo pevné body ambulantnej pohotovostnej služby, pre ktoré sa vinkulovali peňažné prostriedky,
- číslo účtu z ktorého sa previedli peňažné prostriedky na Depozit MZ SR,
- číslo účtu, na ktorý sa budú peňažné prostriedky z Depozitu MZ SR vracať, pričom tento účet je totožný s číslom účtu, z ktorého sa previedli peňažné prostriedky na Depozit MZ SR,

    POZOR: Pre zrýchlenie procesu sa budú peňažné prostriedky vracať na číslo účtu, z ktorého sa peňažné prostriedky previedli na depozit MZ SR.
 

Žiadosti a prípadné otázky zasielajte na povereného pracovníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky emailom na adresu: martina.veresova@health.gov.sk