Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
IČO: 36084221
Identifikácia majetku: budova v Piešťanoch na Nálepkovej ul. č. 12 súp. č. 1830, zapísaná na LV č. 5869 v k. ú. Piešťany, postavená na p. č. 7709, zastavaná plocha o výmere 326 m2
Zoznam majetku: miestnosť č. 322 - priestor o výmere 8,45 m2
miestnosť č. 315 - priestor o výmere 5,93 m2
miestnosť č. 203 - priestor o výmere 15,17 m2

a prislúchajúci podiel na spoločných priestoroch o výmere 11,63 m2 nachádzajúci sa na 2. poschodí Budovy zubného oddelenia.

Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom: Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov

Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 € / m2 /rok. K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

  • elektrická energia

  • dodávka vody a stočné

  • dodávka tepla

Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Ing. Gabriela Polakovičová
Winterova 66
Piešťany
921 63

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska - nebytové priestory“

Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov:    do 01.10.2018

Termín verejného otvárania obálok s ponukami:    04.10.2018 o 11:00 hod

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0948 494 118 alebo 033 7955301.