Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
  Winterova 66
  921 63 Piešťany
  IČO: 36084221

Identifikácia majetku:  budova v Piešťanoch na Nálepkovej ul. č. 12 súp. č. 1830, zapísaná na LV č. 5869 v k. ú. Piešťany, postavená na  p. č. 7709, zastavaná plocha o výmere 326 m2

Zoznam majetku: tri susediace miestnosti - priestor  o výmere 16,70 m2
    - priestor  o výmere 10,80 m2
    - priestor  o výmere 11,20 m2
  a k nim prislúchajúci podiel na spoločných priestoroch.


Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom:  Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových  priestorov

 

Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 € / m2 /rok.  K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

  • elektrická  energia
  • dodávka vody a stočné 
  • dodávka tepla

Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Ing. Gabriela Polakovičová
Winterova 66 Piešťany
921 63

 

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska - nebytové    priestory“

 

Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

 

Lehota na predloženie ponúk záujemcov:     do 12.06.2018
Termín verejného otvárania obálok s ponukami:    18.06.2018 o 11:00 hod

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0948 494 118 alebo 033 7955301.