Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku

Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45737967

Identifikácia majetku: budova v areáli nemocnice v Kráľovskom Chlmci na Nemocničnej 8, súp.č. 2406, zapísaná na LV č. 8691, v k.ú. Kráľovský Chlmec, postavená na parcele č. 2031/5, zastavaná plocha o výmere 370 m2 a na parcele č. 2031/7, zastavaná plocha o výmere 219 m2

Ponuka majetku na prenájom:
Z identifikovaného dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku sa ponúka na prenájom výmera nebytových priestorov 112,65 m2 a 56,81 m2 garáže vhodných pre stanicu záchrannej zdravotnej služby. Jedná sa o ponuku nebytových priestorov a garáže ako celku a nie po častiach.

Váš návrh za m2/ € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Pavol Dobos
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Prenájom nebytových priestorov“

Minimálna požadovaná cena za nájom nebytových priestorov je 60,00 Eur/m2/rok, resp. 30,00 Eur/m2/rok v prípade garáže. K ročnému nájmu sa platí zálohovo aj za dodávku energetických médií a služieb.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 10.05.2018

Termín verejného otvárania obálok s ponukami: 14.05.2018 o 11:00 hod