Prenájom dočasne prebytočného prioritného majetku

Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, 921 63, Piešťany, IČO 36084221

Identifikácia majetku: budova v Piešťanoch na Nálepkovej ulici, č. 12, Továryho vila, súp č. 1830, zapísaná na LV č.5869 v k.ú. Piešťany, postavená na p.č.7709, zastavaná plocha o výmere 326 m².

Zoznam majetku:
dve susediace miestnosti
- priestor (bývalú zubnú ambulanciu) o výmere 14,75 m²
- priestor (bývalú zubnú ambulanciu) o výmere 13,70 m²
a k nim prislúchajúci podiel na spoločných priestoroch.

Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom: Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov

Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 €/m²/rok, plus k ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

  • elektrická energia
  • dodávka vody a stočné
  • dodávka tepla

Váš návrh za m²/€/rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Ing. Gabriela Polakovičová
Winterova 66
Piešťany
921 63

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska - nebytové priestory“

Nemocnica A. Wintera n.o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.
 

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 10.04.2018
 

Termín verejného otvárania obálok s ponukami: 17.04.2018

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0948 494 118 alebo 033 7955301.