​Jedným z ťažiskových cieľov Ministerstva zdravotníctva SR je zabezpečiť pre občanov účinné, kvalitné a bezpečné lieky, ako aj zdravotnícke pomôcky. Preto MZ SR prijíma opatrenia, ktoré nie sú nárazové, ale majú svoj vývoj a smerujú k udržaniu racionálnej spotreby v prospech pacientov. Medzi efektívne nástroje v tejto oblasti patrí referencovanie cien – teda systém porovnávania cien s cenami vo všetkých krajinách Európskej únie, pričom cena na slovenskom trhu nesmie prekročiť priemer troch  najnižších cien spomedzi cien v krajinách EÚ. Rovnako ako pri liekoch – aj pri zdravotníckych pomôckach ide o ťažiskové opatrenie, ktoré predstavuje významný regulačný zásah. Aktuálne sa táto metóda týka aj zdravotníckych pomôcok. Ministerstvo zdravotníctva začalo 5. januára 2016 na základe analýzy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR konanie vo veci porovnávania úradne určených cien zdravotníckych pomôcok. K zníženiu cien o 23,5 % by malo dôjsť pri 586-tich zdravotníckych pomôckach. Toto opatrenie predstavuje ročnú úsporu viac ako 8,5 mil. eur, pričom uvedená úspora vychádza z predchádzajúcej ročnej spotreby zdravotníckych pomôcok.
Ide o prepočet vychádzajúci z údajov, ktoré obsahujú žiadosti výrobcov o zmenu ceny zdravotníckych pomôcok a z návrhov cien zdravotníckych pomôcok. V prípade referencovania cien zdravotníckych pomôcok ide o porovnávanie troch najnižších cien v rámci EÚ, pričom výsledná cena ZP na slovenskom trhu je priemerom daných cien. Efektívnosť nových cien sa v plnom rozsahu prejaví od 1. júla 2016, až po  nadobudnutí platnosti rozhodnutí o znížení cien týchto zdravotníckych pomôcok.  Ministerstvo zdravotníctva považuje referencovanie cien za  progresívny a dynamický zásah do cenotvorby v SR a pri plnení tohto zámeru MZ bude plne rešpektovať dostupnosť zdravotníckych pomôcok pre pacienta a zároveň racionálne využívanie verejných zdrojov.