Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská sa dohodla s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom na novej stratégii činností Úradu verejného zdravotníctva SR ( ÚVZ SR), ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré aj naďalej ostanú pod pôsobnosťou MZ SR. Pôvodne mali regionálne úrady prejsť pod reformu verejnej správy ESO. Ponechaniu  ÚVZ SR a RÚVZ pod pôsobnosťou MZ SR predchádzali mnohé rokovania a základom odbornej diskusie bola analýza  činností, ktoré tieto úrady realizujú. Ich aktivity sú špecifické, v takom rozsahu ich nevykonáva žiadna ďalšia inštitúcia, pričom výrazným spôsobom ovplyvňujú verejné zdravie, ako aj chod celého verejného zdravotníctva na Slovensku. Odborníci v oblasti verejného zdravotníctva sú v teréne nezastupiteľní. Ministerstvá zdravotníctva a vnútra sa preto rozhodli, že tieto úrady musia zostať v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Ministerka Zuzana Zvolenská garantuje predpokladanú finančnú úsporu, ktorá sa očakáva od pôvodného riešenia reformy ESO pod gesciou Ministerstva vnútra SR.
Toto rozhodnutie sprevádzajú aj rokovania s Ministerstvom financií SR, nakoľko  MZ SR požiadalo o zmenu štruktúry príjmových a výdavkových položiek pri zachovaní výšky úspor, s dôrazom na prehodnotenie úspory na mzdách. Tieto sa dotknú najmä administratívnych pracovníkov, pretože práve tu je možné zlúčiť obslužné činnosti. Ďalšie peniaze sa ušetria  znížením výdavkov na tovary a služby, MZ SR plánuje aj zvyšovať príjmy, či odpredávať prebytočný majetok regionálnych úradov. Špecifikácia jednotlivých položiek bude známa po  odsúhlasení zmeny štruktúry príjmov a výdavkov Ministerstvom financií SR.
Ministerka Zuzana Zvolenská pokračuje v diskusii s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom o efektívnejšom vykonávaní činností, ktoré niekedy  súbežne realizuje Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Štátna veterinárna a potravinová správa.