​Odvetvová tripartita dnes rokovala na pôde ministerstva zdravotníctva pod vedením šéfa rezortu zdravotníctva Tomáš Druckera. Minister zdravotníctva na rokovaní Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady informoval o hlavných plánoch rezortu na tento rok, podrobne vysvetlil financovanie sektora, vypočul si pripomienky zúčastnených strán a diskutoval o možných riešeniach.

Peniaze do zdravotníctva

Šéf rezortu na rokovaní odvetvovej tripartity informoval o navýšení finančných zdrojov do sektoru na rok 2018. Na základe prognózy Daňového výboru pri Ministerstve financií SR z februára 2018 budú celkové zdroje v sektore v roku 2018 na úrovni 5,051 mld. eur, čo predstavuje nárast oproti vlaňajšku o 242 mil. eur. Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 3,5 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje nárast 10,3 %. Poistné platené štátom určené pre zákonom vymedzené kategórie osôb, vrátane ročného zúčtovania, sa na rok 2018  predpokladá v sume 1,24 mld. eur. V kapitole ministerstva zdravotníctva sa zároveň zvýšili kapitálové výdavky, ktoré sa používajú na systematickú obnovu nemocníc a nákup zdravotníckej techniky.

„Zdravotné poisťovne majú dosť peňazí na to, aby pokryli finančné nároky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je na poskytovateľoch, aby si vyrokovali s poisťovňami čo najlepšie podmienky,“ povedal na rokovaní minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
 
Ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
 
Na stretnutí sa prerokovala aj téma ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Pre tieto ambulancie sa navrhuje pevná mesačná paušálna úhrada na ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške 8 288 €, čo predstavuje pre všetky ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby čiastku cca 13,5 mil. eur za rok. V prípade návštevnej pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa k úhradám pripočítava zároveň úhrada za dopravu lekára k pacientovi. Maximálna cena za 1 km jazdy je stanovená vo výške 0,50 eura. Podľa vykázaných údajov z predošlých období a modelových východísk sa predpokladá celkový ročný objem prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na dopravu vo výške cca 726 000 eur.
 
Celková ročná úhrada z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa predpokladá vo výške cca 15,6 mil. eur.
 
Financovanie záchraniek a urgentných príjmov
 

Upravuje sa výška mesačnej pevnej ceny za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci zo sumy 17 362 eur na sumu 17 969 eur, ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci zo sumy 29 235 eur na sumu 34 468  eur a ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky zo sumy 32 222 eur na sumu 35 220 eur.

Účelom zmeny regulácie cien záchrannej zdravotnej služby je zabezpečiť finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov pre ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, čo bude mať pozitívny vplyv na včasné a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Čo sa týka urgentných príjmov, zákon stanovil paušál pre urgentné príjmy 1. a 2. typu vo všeobecných nemocniciach, ktoré budú poskytovať urgentnú starostlivosť. Účelom navrhovaného zavedenia regulácie ceny v oblasti urgentných príjmov je zabezpečiť primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov pre prevádzkovateľov urgentných príjmov z dôvodu nutnosti bezproblémovej funkčnosti novo vybudovanej siete urgentných príjmov a zabezpečenie kapacitnej priepustnosti)a dostupnosti akútnej starostlivosti v regiónoch. Pre urgentný príjem 1. typu bola stanovená paušálna úhrada vo výške  26 700 eur, pre urgentný príjem 2. typu paušálna úhrada vo výške 99 300 eur a pre urgentný príjem 2. typu pre zariadenia MO, MV vo výške 26 700 eur.
 
„Súčasný rozsah poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti zostane zachovaný, chceme túto zdravotnú starostlivosť ešte skvalitniť vybudovaním urgentných príjmov typu I. a urgentných  príjmov typu II, na ktoré môžu nadväzovať tzv. traumacentrá,“ vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
 
Ošetrovateľstvo
 
Zákon stanovil aj pevnú cenu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  ktoré má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. 
 
Ďalšími témami rokovania boli napríklad vzdelávanie zdravotníkov, rezidentský program, personálne normatívy, kompetencie zdravotníckych pracovníkov, prehliadky mŕtvych a iné.