Minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva).

Výber na zástupcu štátu do štatutárneho orgánu (predstavenstva) sa uskutoční v zmysle

- uznesenia vlády SR č. 159 z 2. marca 2011,
- Smernice o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011,
- Stanov obchodnej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len „stanovy spoločnosti“).

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
- preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
- dôveryhodnosť,
- odborná spôsobilosť,
- Projekt stratégie rozvoja spoločnosti zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu spoločnosti, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presne definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Za bezúhonnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má:

1) nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur,
2) nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace.
Za dôveryhodnú osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá koná v rozpore
so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami.

Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifík manažmentu so zameraním na činnosť v organizáciách pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady.

Podľa čl. XI ods. 15 stanov spoločnosti členom predstavenstva nesmie byť:

a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b) člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
c) člen orgánu Národnej banky Slovenskej republiky,
d) člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára, burzy cenných papierov alebo tichý spoločník, podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb člen predstavenstva, člen dozornej rady,
e) člen dozornej rady spoločnosti a prokurista spoločnosti,
f) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec zdravotnej poisťovne, veľkodistribútora liekov a zdravotných pomôcok;

podľa čl. XI ods. 16 stanov spoločnosti člen predstavenstva nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- doklad (potvrdenie zamestnávateľa) o praxi v riadiacich funkciách,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- prípadne ďalšie doklady, ktorými uchádzač preukáže skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie,
- čestné vyhlásenie k jednotlivým písmenám XI ods. 15 a 16 stanov spoločnosti,
- Projekt stratégie rozvoja spoločnosti v písomnej forme.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 30. augusta 2017 s označením „VK – SÚSCH - neotvárať“ na obálke na adresu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Formálna úprava projektu:
Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Upozornenie:
Člen štatutárneho orgánu (predstavenstva) obchodnej spoločnosti so stopercentnou (výlučnou) majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá.

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov požiadať o vyplnenie tlačiva „Vyhlásenie dotknutej osoby k sprístupneniu údajov a jeho doručenie spolu s požadovanými dokladmi.

Povinnosti a obmedzenia člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

Povinnosti-a-obmedzenia-clena-predstavenstva-susch.rtf

Vyhlásenie dotknutej osoby k sprístupneniu údajov

Vyhlasenie-dotknutej-osoby-susch.rtf