Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozorného orgánu v nasledovných príspevkových organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

- Národný onkologický ústav v Bratislave,
- Psychiatrická nemocnica Hronovce.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY, POŽIADAVKY A ĎALŠIE PODMIENKY NA UCHÁDZAČOV VÝBEROVÉHO KONANIA:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
- odborná prax 5 rokov (po ukončení VŠ druhého stupňa);
- bezúhonnosť;
- spôsobilosť na právne úkony;
- pracovné skúsenosti z oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva alebo ekonómie;
- prax v rezorte zdravotníctva vítaná;
- o funkciu člena dozorného orgánu sa nemôže uchádzať člen štatutárneho, riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (tzn. že nemôže byť členom štatutárnych a dozorných orgánov obchodných spoločností a to bez ohľadu, či za túto funkciu poberá alebo nepoberá odmenu). Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na členstvo v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo ide o člena štatutárneho alebo dozorného orgánu inej právnickej spoločnosti, ktorej zriaďovateľom, majoritným akcionárom alebo spoločníkom je Slovenská republika, vyšší územný celok, mesto alebo obec.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

- písomná žiadosť s uvedením príspevkovej organizácie, v ktorej sa uchádza o funkciu člena dozorného orgánu;
- motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o členstvo v dozornom orgáne a stručne charakterizuje svoj potencionálny prínos pre organizáciu v tejto funkcii;
- profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu);
- doklad o dosiahnutom vzdelaní (VŠ druhého stupňa);
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace);
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony;
- písomné vyhlásenie k sprístupneniu údajov (podľa zverejneného vzoru).

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FUNKCIE:

Dozorný orgán je kontrolný útvar zriaďovateľa (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky), ktorý dohliada na činnosť danej príspevkovej organizácie. Funkčné obdobie dozorného orgánu príspevkovej organizácie je trojročné. Členom dozorného orgánu príspevkovej organizácie nemôže byť riaditeľ príspevkovej organizácie a jeho zástupca.

Dozorný orgán vykonáva najmä:

- dohľad nad činnosťou štatutárneho orgánu,
- nahliada do účtovníctva a iných dokladov, kontroluje údaje obsiahnuté v účtovníctve a iných dokladoch,
- preskúmava ročnú účtovnú závierku, návrh rozpočtu a predkladá svoje stanovisko zriaďovateľovi,
- kontroluje plnenie záväzných úloh a čerpanie limitov určených na ich plnenie,
- podáva zriaďovateľovi návrhy na vykonanie kontroly v príspevkovej organizácii podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

DÁTUM A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI SPOLU S POŽADOVANÝMI DOKLADMI:

Písomné žiadosti je potrebné podať (zaslať) najneskôr do 4. januára 2018 s označením na obálke „Dozorný orgán – neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad pre riadenie podriadených organizácií
Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke. Pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

O výsledku bude každý uchádzač písomne informovaný.


Vyhlásenie dotknutej osoby

vyhlasenie-dotknutej_osoby.rtf