Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu - generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ na funkčné obdobie 5 rokov v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Trnava.

GENERÁLNY RIADITEĽ

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- boezúhnnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- stručný projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme (v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4).

EKONOMICKÝ RIADITEĽ

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- boezúhnnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- stručný projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme (v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4).

MEDICÍNSKY RIADITEĽ

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- boezúhnnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax so zameraním na činnosť v organizáciách pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a získala odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní, vrátane dokladov o získaní odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- stručný projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme (v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4).

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 10. júla 2017 s označením na obálke „VK FN TT - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.