Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu v štátnej príspevkovej organizácii Psychiatrická liečebňa Sučany.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- odborná prax 5 rokov (po ukončení VŠ druhého stupňa),
- bezúhonnosť,
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Iné kritériá a požiadavky:

Znalosť špecifík manažmentu, zdravotníckej legislatívy a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; skúsenosti so stredným alebo vrcholovým manažmentom v zdravotníctve; práca s počítačom; znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 2. augusta 2018 s označením na obálke „VK PL Sučany - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základná zložka mzdy: 2 500 €