Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu - generálny riaditeľ na funkčné obdobie 5 rokov v štátnej príspevkovej organizácii Nemocnica Rázsochy so sídlom v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
- projekt - Vízia novej nemocnice.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- projekt - Vízia novej nemocnice v písomnej forme.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 19. decembra 2017 s označením na obálke „VK NR BA - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.