Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Úsek vedúceho služobného úradu, Sekcia európskych programov a projektov, Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov, Oddelenie technickej pomoci, riadenia ľudských zdrojov a ITMS

Hlavné úlohy
:
Tvorba pozičných dokumentov v oblasti riadenia ľudských zdrojov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR. Komplexné a koncepčné zabezpečovanie nasledovných činností súvisiacich s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a európskych štrukturálnych a investičných fondov, kde MZ SR vystupuje ako riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľský orgán v rozsahu delegovaných právomocí, najmä:

 • vedenie kompletnej agendy riadenia ľudských zdrojov v súčinnosti s osobným úradom
 • analýza vzdelávacích potrieb a vypracovávanie vzdelávacích plánov
 • príprava vzdelávania,
 • zabezpečuje činnosti spojené s odborným vzdelávaním zamestnancov
 • riešenie prípadných problémov AK a koordinačná spolupráca s CKO v oblasti ľudských zdrojov
 • vystupovanie ako kontaktná osoba v komunikácii s osobným úradom a s CKO ohľadom otázok agendy ľudských zdrojov
 • činnosti spojené s odborným vzdelávaním zamestnancov SEPP
 • vypracovanie pozičných materiálov týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov

Činnosti finančného overovateľa Platobnej jednotky:

 • evidencia doručených žiadostí o platbu,
 • výkon predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu v súlade s príslušnými predpismi, ktorá zahŕňa formálne overenie dokumentov predložených zodpovedným orgánom, kontrolu súladu žiadosti o platbu s finančným plánom projektu a rozpočtovým limitom pre danú prioritnú os a opatrenie,
 • sledovanie a kontrolovanie stavu vybavenia žiadostí o platbu,
 • vypracovávanie súhrnnej žiadosti o platbu na certifikačný orgán,
 • kontrola 4 očí pre ostatných finančných overovateľov a v prípade neprítomnosti zastupuje finančných overovateľov,
 • vypracovávanie a aktualizácia vnútorných manuálov, písanie listov k  „Oznámeniu o schválení ŽoP v SŽoP“.

Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (humanitný smer)  
Ďalšie požiadavky: znalosť anglického jazyka, ďalší jazyk vítaný, vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 2 roky alebo 3 roky v obdobnej oblasti
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie/potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/20/2017 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 26.3.2017.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu silvia.stasna@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395