Oznam o vyhlásení výberu z občanov na pozíciu Hlavný radca (ref. č. V/21/2017)

Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Dočasná (zastupovanie štátneho zamestnanca počas čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky)
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Úsek štátnej tajomníčky, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Odbor hodnotenia zdravotníckych technológií

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov pre rozhodovanie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Normotvorné činnosti, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s celospoločenskými dôsledkami; príprava vecných podkladov pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v odbore hodnotenia zdravotníckych technológií; tvorba a koordinovanie koncepcií v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií.
Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky: znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti liekov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,

  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  • profesijný štruktúrovaný životopis,

  • čestné vyhlásenie o občianstve v zmysle § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,

  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/21/2017 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 9.4.2017.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu silvia.stasna@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395