Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Úsek štátnej tajomníčky, Sekcia zdravia, Odbor zdravotnej starostlivosti

Hlavné úlohy:
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti prípravy a tvorby štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov v jednotlivých špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činností. Analytická, metodická a koncepčná činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti; príprava a tvorba štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov v jednotlivých špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činností; príprava vecných podkladov v procese tvorby štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov, komunikácia a spolupráca s hlavnými odborníkmi a krajskými odborníkmi; operatívna administratívna činnosť súvisiaca s pridelenou agendou.
Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,

  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  • profesijný štruktúrovaný životopis,

  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie/potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/25/2017 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 29.3.2017.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu silvia.stasna@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395