Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.24 Ochrana osobných údajov
Organizačný útvar: Úsek vedúceho služobného úradu, Kancelária vedúceho služobného úradu, Bezpečnostný manažér

Hlavné úlohy:
Samostatná odborná činnosť pri výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov a bezpečnosťou štátneho informačného systému - informačnej sústavy zdravotníctva (ISZ) v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pre začatím spracovania a počas spracovania, výkon dohľadu nad plnením základných povinností prevádzkovateľa, tvorba nástrojov, štandardov a usmernení pre dodržiavanie bezpečnosti informačných systémov v rezorte zdravotníctva, usmerňovanie útvarov ministerstva, organizácií v pôsobnosti ministerstva pri dodržiavaní bezpečnosti informačných systémov a nariadení v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., realizácia technických, organizačných a personálnych opatrení a spracovanie súvisiacej povinnej dokumentácie, zabezpečenie vypracovania bezpečnostného projektu MZ SR pre riadenie informačnej bezpečnosti všetkých aktív, vrátane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení), registrácia a evidencia informačných systémov,
vedenie a aktualizácia dokumentácie na zaistenie informačnej bezpečnosti, predkladanie výročných správ o stave a plnení informačnej bezpečnosti vedeniu úradu.
Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,

  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  • profesijný štruktúrovaný životopis,

  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie/potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/31/2017 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 29.3.2017.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu silvia.stasna@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395