Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch sa uskutočnilo v dňoch 5. októbra a 20. novembra 2017 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili štyria uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2017, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzačov a projekty stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov
na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Písomné overenie odbor. znalostí

Projekt

Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)

Poradie

Ing. Veronika Judičáková, MBA 73 126 199 1,
Ing. Ľubomír Dorociak 67 124 191 2,
Ing. Alexander Štefečka 65 97 162 3,
JUDr. Monika Ličková 36 108 144 4,