Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch sa uskutočnilo v dňoch 5. októbra a 20. novembra 2017 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2017, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzača a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Písomné overenie odbor. znalostí

Projekt

Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)

Poradie

MUDr. Richard Imrich, DrSc. 72 140 212 1,