Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra sa uskutočnilo dňa 31. júla 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 31. júla 2018, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzačov a projekty stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov
na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač
Písomné overenie odbor. znalostí
Projekt
Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)
Poradie
Ing. Jarmila Mikušová
73
136
209
1.
Ing. Anton Kušnír, MBA
25
75
100
neuspel