Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa. Nakoľko z dvoch uchádzačov jeden uchádzač písomne oznámil svoju neúčasť na výberovom konaní, výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 28. júna 2017, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzača a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Poradie

MUDr. Tomáš Heger, PhD.

1.