Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica sa uskutočnilo v dňoch 8. a 15. februára 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásilo šesť uchádzačov; jeden uchádzač písomne oznámil odstúpenie z výberového konania. Výberového konania sa zúčastnilo päť uchádzačov, ktorí splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 15. februára 2018, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzačov a projekty stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač
Písomné overenie odborných znalostí
Projekt
Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)
Poradie
Ing. Vladimír Husárček
70
141
211
1.
Ing. Marcela Števková
49
126
175
2.
Mgr. Slavomír Janovský
36
117
153
3.
Mgr. Miroslav Fiala
41
107
148
4.
Mgr. Jozef Donoval
31
98
129
-