Tlačiť Späť

Domov

FAQ - najčastejšie kladené otázky

​​

REZIDENTI
1.  Ako sa stať rezidentom?
V prvom kroku treba kontaktovať príslušnú lekársku fakultu, ktorá zaraďuje zdravotníckych pracovníkov na základe žiadosti do špecializačného štúdia.
V súčasnosti MZ SR, ako koordinátor rezidentského štúdia, spolupracuje s príslušnými vzdelávacími inštitúciami v celej SR - SZU Bratislava, JLF Martin, LF UPJŠ Košice a LF UK Bratislava na uskutočňovaní pokračovania programu.

2.   Môže sa stať rezidentom aj osoba – cudzí štátny príslušník žijúci na území SR?
Rezidentom sa môže stať občan Slovenskej republiky, ale aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ale má právo trvalého pobytu ako rodinný príslušník občana EÚ(§ 37 ods. 4 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov).

3.   Má rezident právo na úplnú refundáciu poplatkov za školné a rôzne školenia?
Rezident má právo na refundáciu poplatkov podľa Vyhlášky MZ SR č. 31/2006 Z.z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie vo výške 1.400,00 Eur za celé obdobie špecializačného štúdia.

4.  Ako je to s nočnými službami a príslužbami počas rezidentského štúdia. Sú povinné alebo len dobrovoľné? Ak sú povinné, koľko služieb môže byť rezidentovi maximálne nariadených počas jedného mesiaca? Totiž rezidenti v niektorých nemocniciach neslúžia vôbec, ale v niektorých musia slúžiť pravidelne aj niekoľko služieb za mesiac.
Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť, ktorá v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách (§ 69 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania).
Zaraďovanie do pohotovostných služieb je výlučne v kompetencii zamestnávateľa, ale zákon explicitne neustanovuje počet týchto služieb.

5. Je akceptovateľné, aby rezidentovi nebolo umožnené absolvovať prax na internistických ambulanciách (napr. z dôvodu nedostatočného počtu lekárov na oddelení) ako je uvedené v náplni špecializačného programu?
Rezident musí splniť cirkulácie podľa rozsahu odbornej zdravotníckej praxe akreditovaného špecializačného študijného programu, všetky cirkulácie školiteľ potvrdzuje svojim zápisom a podpisom do indexu a logbooku. Ak rezident zaradený do špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo nebude mať absolvovaných v rámci oddelenia vnútorného lekárstva - 11 mesiacov, z toho 2 mesiace na JIS, 1 mesiac na oddelení geriatrie alebo oddelení pre dlhodobo chorých a 3 mesiace na centrálnom príjme, urgentnom príjme alebo prijímacej ambulancii, nesplní obsah študijného  programu a nemôže požiadať o špecializačnú skúšku. V opačnom prípade sa predlžuje dĺžka štúdia a zamestnávateľovi môžu vzniknúť neoprávnené náklady na refundáciu mzdy rezidenta.

6.  Je možné absolvovať niektoré cirkulácie v úplne inej nemocnici ako v tej, s ktorou mám podpísanú pracovnú zmluvu?
Zamestnávateľ je povinný rezidentovi umožniť cirkuláciami absolvovať rozsah odbornej praxe v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore pediatria. Ak nie je možnosť absolvovať všetky cirkulácie u zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou zabezpečiť cirkuláciu v inom zdravotníckom zariadení, s ktorým má príslušná lekárska fakulta podpísanú zmluvu, čiže je výučbovým zdravotníckym zariadením v rámci rezidentského štúdia.

7.   Kde môže rezident zistiť, aký je obsah a rozsah špecializačného študijného programu
pre rezidentov?

Na web stránke príslušnej lekárskej fakulty, katedry pre dané špecializačné štúdium sú pravidelne zverejňované informácie o študijnom programe.

8.  Na aký rozsah pracovného voľna s náhradou mzdy podľa § 140 ods. 3 zákonníka     práce má rezident nárok?
V nadväznosti na platnú právnu úpravu špecializačného štúdia (vrátane spôsobu jeho ukončovania), pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne zamestnávateľ v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní, dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky, päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.


ŠKOLITELIA
1. Kto môže byť školiteľom?

Školiteľom môže byť zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností. Príslušnou odbornou spôsobilosťou sa myslí odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa rozsahu odbornej zdravotníckej praxe určenej v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria.

2. Ako má byť formulovaná žiadosť, ktorú zasiela všeobecný lekár vzdelávacej ustanovizni o zaradenie všeobecnej ambulancie pre dospelých ako výučbové pracovisko na účely rezidentského štúdia?
Návrh na žiadosť o zaradenie všeobecnej ambulancie pre dospelých ako výučbové pracovisko v rámci špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo – rezidenti.

 • V zmysle § 39b ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch žiadam o zaradenie mojej ambulancie pre poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti ako výučbového pracoviska v rámci špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo – rezidenti.
 • Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že lekári, ktorí sú zaradení v špecializačnom štúdiu všeobecné lekárstvo ako rezidenti majú záujem uskutočňovať pravidelnú praktickú časť výučby - odbornú prax  v  mojej  ambulancii.  Ambulancia  zodpovedá  materiálno-technickým a personálnym podmienkam na získanie potrebných praktických zručností na výkon pracovných činností všeobecného lekára v zmysle akreditovaného študijného programu všeobecné lekárstvo Vašou univerzitou. Preukázanie spôsobilosti dokladujem dokumentmi podľa príloh.

       Prílohy 7(majú obsahovať nasledovné dokumenty):

 1. Doklad o odbornej spôsobilosti špecialistu – všeobecné lekárstvo.
 2. Vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulancie pre dospelých s uvedeným rozsahom ordinačných hodín - VUC.
 3. Čestné prehlásenie o súlade personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovať s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
 4. Zmluva o vlastníctve alebo prenájme priestorov na všeobecnú ambulanciu pre dospelých.
 5. Čestné prehlásenie o počte kapitovaných pacientov (sumárne), ktorým poskytujem zdravotnú starostlivosť – najmenej 1200 pre všeobecnú ambulanciu pre dospelých.
 6. Čestné prehlásenie, že vybavenie je funkčné a účelné vo vzťahu k špecializačnému študijnému programu a fotodokumentáciu materiálno-technického vybavenia.
 7. Predloženie dokladov o realizovaných zdravotných výkonoch pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo za posledné dva roky zo svojej ambulancie, pre ktorý mám od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa:
  • ​​​​​​​ročný výkaz o vykonaných zdravotných výkonoch zasielaný Národnému centru zdravotníckych informácií,
  • výpis zdravotných výkonov určený počtom, ktoré vo svojej ambulancii uskutočňujem v porovnaní s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo.

3.  Ako má byť formulovaná žiadosť, ktorú zasiela všeobecný lekár pre deti a dorast vzdelávacej ustanovizni o zaradenie ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast ako výučbové pracovisko na účely rezidentského štúdia?
Návrh na žiadosť o zaradenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast ako výučbové pracovisko v rámci špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor pediatria – rezidenti.

 • V zmysle § 39b ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch žiadam o zaradenie mojej ambulancie pre poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti ako výučbového pracoviska v rámci špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor pediatria – rezidenti.
 • Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že lekári, ktorí sú zaradení v špecializačnom štúdiu pediatria ako rezidenti majú záujem uskutočňovať pravidelnú praktickú časť výučby - odbornú prax v mojej ambulancii. Ambulancia zodpovedá materiálno-technickým a personálnym podmienkam na získanie potrebných praktických zručností na výkon pracovných činností pediatrie v zmysle akreditovaného študijného programu pediatria Vašou univerzitou. Preukázanie spôsobilosti dokladujem dokumentmi podľa príloh.

 Prílohy 7 (majú obsahovať nasledovné dokumenty):

 1. Doklad o odbornej spôsobilosti špecialistu – pediatria.
 2. Vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast s uvedeným rozsahom ordinačných hodín - VUC.
 3. Čestné prehlásenie o súlade personálneho a materiálno-technického vybavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa má študijný program realizovať s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
 4. Zmluva o vlastníctve alebo prenájme priestorov na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast.
 5. Čestné prehlásenie o počte kapitovaných pacientov (sumárne), ktorým poskytujem zdravotnú starostlivosť – najmenej 900 detí pre všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast.
 6. Čestné prehlásenie, že vybavenie je funkčné a účelné vo vzťahu k špecializačnému študijnému programu a fotodokumentáciu materiálno-technického vybavenia.
 7. Predloženie dokladov o realizovaných zdravotných výkonoch pre špecializačný študijný program pediatria za posledné dva roky zo svojej ambulancie, pre ktorý mám od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa:
  • ​​​​​​ročný výkaz o vykonaných zdravotných výkonoch zasielaný Národnému centru zdravotníckych informácií,
  • výpis zdravotných výkonov určený počtom, ktoré vo svojej ambulancii uskutočňujem v porovnaní s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program pediatria.

4.  Môže byť za školiteľa zaradený aj ambulantný všeobecný lekár alebo pediater so špecializáciou I. stupňa – ak spĺňa ostatné dané podmienky?
Všeobecní lekári a pediatri, ktorí nemajú špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo II. stupňa, ale majú splnené kritérium minimálne 2 roky praxe v odbore, sú po splnení ostatných zákonných náležitostí plne kvalifikovaní a odborne spôsobilí aj na to, aby sa mohli stať školiteľmi a teda sú spôsobilí aj na účely akreditácie.
Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov § 3 ods. 2: Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až d); a § 79 ods. 1: Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár priznaná podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006 a predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Oporu je možné tiež nájsť v Nariadení vlády č. 513/2011 o používaní profesijných titulov § 3 ods. 55 a 36:
(55) Profesijný titul „všeobecný lekár“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

 • a) všeobecné lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
  b) všeobecné lekárstvo II. stupňa získanou podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 alebo
  c) všeobecné lekárstvo I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

(36) Profesijný titul „pediater“ používa lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

 • a) pediatria získanou podľa predpisov účinných od 28. marca 2002,
  b) pediatria II. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
  c) pediatria I. stupňa získanou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

5.   Koľko rezidentov môže školiť školiteľ v rámci rezidentského štúdia?
Školiteľ/lektor praktickej časti počas odbornej zdravotníckej praxe u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti môže v tom istom období školiť najviac šesť rezidentov.
Školiteľ/lektor praktickej časti počas šesťmesačnej odbornej zdravotníckej praxe vo svojej ambulancii môže naraz školiť iba jedného rezidenta.

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY
1.  Aká forma pracovného pomeru sa uzatvára?
Nemocnica ako zamestnávateľ uzatvorí pracovnú zmluvu so zdravotníckym pracovníkom - rezidentom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia.

2. Je možné riešiť pracovno-právny vzťah rezidentov v súvislosti s uzatváraním pracovného pomeru na dobu neurčitú aplikovaním ust. § 48 ods. 3 zákonníka práce – ukončenie pracovného pomeru a následne uzatvoriť Dohodu o prácach mimo pracovného pomeru na 6 mesiacov a potom uzavrieť pracovnú zmluvu na 1,5 roka?
Z pohľadu Ministerstva zdravotníctva SR to nie je možné. Charakter rezidentského programu a špecializačného štúdia nezakladá predpoklad na splnenie zákonom ustanovených podmienok pre uzatvorenie niektorej z dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

FINANCOVANIE
1.   Komu môže byť vyplatená odmena za školiacu činnosť?
Odmena za školiacu činnosť je vyplatená školiteľovi, pod dohľadom ktorého rezident uskutočňuje odbornú zdravotnícku prax vo všeobecnej ambulancii pre dospelých alebo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast, počas rezidentského štúdia podľa Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi zmluvnými stranami za účelom uskutočňovania rezidentského štúdia.

2.   V akej výške sa vypláca  odmena  školiteľovi  za  školiacu  činnosť  v  prípade,  že  si školiteľ čerpá dovolenku resp. je na krátkodobej PN alebo rezident si čerpá dovolenku resp. je na krátkodobej PN.
Počas špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
Finančné prostriedky (odmena) sa vyplácajú za výkon činnosti školiteľa (školiacu činnosť). V prípade, že si školiteľ čerpá dovolenku (resp. je na krátkodobej PN) túto činnosť nevykonáva a odmena mu neprináleží. Rovnako túto činnosť nevykonáva ani v čase, keď si rezident čerpá dovolenku (alebo je na krátkodobej PN).