Tlačiť Späť

Domov

Informácia o priebehu a výsledkoch 8. konferencie ministrov zdravotníctva členských krajín Rady Európy „Ľudia v pohybe – výzva pre ľudské práva a pre zdravotné systémy“, Bratislava, Slovenská republika, 22.-23. november 2007

Informácia o priebehu a výsledkoch 8. konferencie ministrov zdravotníctva členských krajín Rady Európy „Ľudia v pohybe – výzva pre ľudské práva a pre zdravotné systémy“, Bratislava, Slovenská republika, 22.-23. november 2007Slovenská republika sa od 12. novembra 2007 do 12. mája 2008 stala predsedajúcou krajinou vo výbore ministrov Rady Európy.


Ministerstvo zdravotníctva SR usporiadalo v rámci SR predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy 8.konferenciu ministrov zdravotníctva členských krajín Rady Európy, ktorá sa konala v Bratislave, v dňoch 22. –23. novembra 2007. Názov konferencie bol „Ľudia v pohybe – výzva pre ľudské práva a pre zdravotné systémy“. Cieľom podtém konferencie bolo poukázať na vplyv migrácie /mobility na ľudské práva a zdravotnícke systémy.

Na 8.konferencii sa zúčastnili okrem najvýznamnejších predstaviteľov členských krajín Rady Európy aj vedúci predstavitelia Rady Európy, Parlamentného zhromaždenia, zástupca Európskej komisie, Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, OECD, pozorovateľských krajín a celý rad uznávaných odborníkov.

Na záver konferencie účastníci prijali Bratislavskú deklaráciu o zdraví, ľudských právach a migrácii.

Priebeh a výsledky konferencie

Rada Európy pravidelne organizuje konferencie ministrov zdravotníctva svojich členských krajín. Ich cieľom je skúmať problémy a výzvy v členských štátoch Rady Európy.
V Bratislave sa v dňoch 22.-23. novembra 2007 pod záštitom predsedu vlády SR R. Fica uskutočnila 8. konferencia ministrov zdravotníctva členských krajín Rady Európy pod názvom „Ľudia v pohybe: Ľudské práva a výzvy systémom zdravotníctva“. Konferenciu usporiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Radou Európy. Do Bratislavy boli pozvaní zástupcovia 47 členských štátov, pozorovatelia v Rade Európy z Japonska, Kanady, Mexika a USA.
Konferenciu slávnostne otvoril generálny tajomník Rady Európy Terry Davis a predseda vlády SR Róbert Fico. Úvodné prejavy predniesli minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.
Účastníci konferencie sa zaoberali špecifickými otázkami migrácie a jej dopadmi na novo vznikajúce požiadavky na systémy zdravotnej starostlivosti.
Účastníci rokovali v 4 pracovných sekciách:
1. Migrácia a mobilita – regionálne a globálne pohľady,
2. Ľudské práva v pohybe,
3. Mobilita problémov, mobilita riešení: migrácia a systémy zdravotnej
starostlivosti,
4. Výzvy pre systémy zdravotnej starostlivosti do budúcnosti.

Na konferencií sa zúčastnilo 151 účastníkov z 39 členských krajín, z toho 10 ministrov zdravotníctva, 10 štátnych tajomníkov, prítomní boli tiež najvyšší zástupcovia medzinárodných organizácií WHO, OECD, IOM, UNHCR, Európskej komisie, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a celý rad uznávaných odborníkov.
Na záver konferencie, ktorá prebehla v konštruktívnej atmosfére, bola prijatá Bratislavská deklarácia, ktorej cieľom je podporiť sociálnu súdržnosť v Európe. V deklarácii sa konštatuje, že pohyb ľudí v rámci Európy a do Európy je narastajúcim fenoménom, ktorý prináša výzvy pre oblasť služieb zdravotnej starostlivosti.
V deklarácii sa ministri zdravotníctva členských štátov Rady Európy zaväzujú, že budú postupne odstraňovať prekážky a bariéry, ktoré bránia prístupu k primeranej ochrane zdravia pre všetkých ľudí v pohybe, že podporia výskum verejného zdravotníctva ,účasť migrantov na plánovaní programov v oblasti zdravotníckych služieb, zohľadnenia potrieb ľudí v pohybe s ohľadom na chronické choroby, vrátane duševného zdravia, podporia etický prístup k migrantom, zabezpečia školenie a vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s mobilitou obyvateľstva, posilnia začlenenie zdravotného rozmeru do politiky rozvoja a spolupráce v súlade s princípom „ zdravie vo všetkých politikách“.
Účastníci konferencie vyjadrili presvedčenie, že dôsledná aplikácia záverov konferencie prispeje k zlepšeniu situácie „ľudí v pohybe“. Minister zdravotníctva Ivan Valentovič vo svojom záverečnom vystúpení zdôraznil, že Slovenská republika sa chce aktívne zúčastňovať na tvorbe a realizácii projektov, ktoré budú prínosom v problematike migrácie a SR je pripravená niesť svoj podiel zodpovednosti za prijaté opatrenia v oblasti verejného zdravia.

Konferencia zaznamenala medzi účastníkmi, ale aj v širších odborných a diplomatických kruhoch mimoriadne veľký ohlas. Všetci účastníci bez výnimky ocenili vopred pripravené a distribuované odborné materiály podujatia, šírku a kvalitu diskusie, ako aj výstupy z pracovných sekcií, ktoré by do budúcnosti mali napomôcť väčšej sociálnej súdržnosti v Európe a poukázať na zdravotné potreby migrantov v kontexte komplexnej problematiky zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti.