Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Štátny vzdelávací program

Odborné poradenstvo v EMA bude po novom bez poplatku pre akademickú sféru zameranú na vývoj liekov na liečbu zriedkavých ochorení

Európska lieková agentúra (EMA) sa vzdá všetkých poplatkov za poskytovanie odborného poradenstva (scientific advice) pre žiadateľov z akademickej sféry, ktorí vyvíjajú lieky pre liečbu zriedkavých chorôb.

Akademický sektor zohráva dôležitú úlohu vo vývoji inovatívnych liekov, z ktorých môžu mať prospech aj pacienti so zriedkavými ochoreniami, avšak jeho orientácia v regulačnom procese a poplatky za odborné poradenstvo EMA (napr. tzv. protocol assistance, pomoc s prípravou protokolu klinického hodnotenia) predstavujú významné prekážky. Zriedkavé choroby (orphan diseases) sú také ochorenia, ktoré sú život ohrozujúce, alebo chronicky invalidizujúce ochorenia a postihujú viac ako päť z 10 000 osôb v EÚ.

S ohľadom na tieto zistenia a na podporu spolupráce EMA s akademickou obcou uvedenou v dokumentoch „EMA Regulatory Science to 2025“ a „EMA action plan fors mall and medium-sized enterprises (SMEs)„ sa EMA rozhodla zaradiť akademickú sféru do zoznamu organizácií, ktoré sú od 19. júna 2020 oprávnené k bezplatnému odbornému poradenstvu.

Oprávnenými žiadateľmi budú verejné alebo súkromné vysokoškolské zariadenia, ktoré udeľujú akademické tituly; verejné alebo súkromné neziskové výskumné organizácie, ktorých hlavným poslaním je výskum a medzinárodné európske záujmové organizácie.

Tieto subjekty by nemali byť financované alebo spravované súkromnými ziskovými farmaceutickými spoločnosťami.

Viac informácií nájdete:

https://www.ema.europa.eu/en/news/academia-developing-medicines-rare-diseases-receive-free-ema-scientific-advice

Viac o odbornom poradenstve EMA nájdete tu:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-advice-protocol-assistance