Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Právne predpisy » Právne predpisy - archív » Naše projekty

Naše projekty

Stratifikácia siete nemocníc

V roku 2018 predstavilo MZ koncepciu stratifikácie nemocníc, ktorej cieľom je do roku 2030 výrazne skvalitniť ústavnú zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti existujú medzi nemocnicami veľké rozdiely v kvalite, nový projekt by mal zabezpečiť vysokú úroveň starostlivosti vo všetkých nemocniciach. V priloženej štúdii je identifikované, že v súčasnosti sa jednotlivé nemocnice výrazne líšia v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo sa týka miery úmrtnosti, reoperovanosti a rehospitalizovanosti pacientov. Analýza bola očistená o rozdiely medzi nemocnicami, ktoré priamo nesúvisia s kvalitou poskytnutej starostlivosti (napr. skladba obyvateľstva v regióne) pomocou ukazovateľa case-mix index. Kvalita výkonov zdravotnej starostlivosti rastie s ich počtom v rámci zariadenia. Vzťah medzi objemom a kvalitou ZS vyplýva z interného porovnania nemocníc a zahraničného výskumu. Príčinami sú rast zručnosti a skúsenosti zdravotníckeho personálu pri vyššom počte výkonov, ako aj dostupnosť doplnkových špecializácií či vhodného vybavenia. Slovenské nemocnice preto po novom dostanú povolenie poskytovať určitú špecializáciu iba ak dosiahnu predpísaný minimálny počet výkonov.

Popri kvalite plánuje MZ zefektívniť celú nemocničnú sieť bez negatívneho dopadu na dostupnosť pre pacientov v regiónoch. Regionálna centralizácia niektorých výkonov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia dostatočného počtu potrebných zdrojov.
Zefektívnenie nemocníc môže viesť k transformácii až 5 600 lôžok, uvoľneniu priestorových a personálnych kapacít, medicínskych a prevádzkových zdrojov. Tie môžu byť optimálnejšie využité v ambulantnej starostlivosti, jednodňovej chirurgii, dopravnej službe a najmä v dlhodobej starostlivosti, ktorej potreba v ďalších rokoch výrazne porastie kvôli starnutiu obyvateľstva.
Zámer bude v najbližšom období prediskutovávaný so širokou odbornou a pacientskou verejnosťou.
prezentacia_13_7_2018.pdf

Revízia výdavkov v zdravotníctve

V súlade s opatreniami a cieľmi spolu-definovanými v Záverečnej správe revízie výdavkov v zdravotníctve (http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=14952) sa IZP aktívne podieľa na tvorbe databázy prístrojovej techniky už zakúpenej a priebežne zakupovanej nemocnicami. Porovnávaním cien a vydávaním stanovísk napomáhame k celkovej racionalizácii takýchto nákupov nielen z pohľadu adekvátnej ceny, ale aj opodstatnenej potreby.
Popri prístrojoch dochádza aj k znižovaniu cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu. O tom, ako prebieha benchmarking a koľko sa už podarilo ušetriť si môžete prečítať napr. aj v Zdravotníckych novinách.M-SMATANA-ZDN-18.pdf

Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave

IZP sa podieľalo na vypracovaní finančných východísk a návrhu funkčného modelu prevádzky Novej UNB. Koncepcia bola schválená Vládou SR v apríli 2017, čím sa MZ kvalifikovalo na spustenie prípravy realizačnej fázy výstavby nemocnice.

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26377

Integrovaný regionálny operačný program

Slovensko sa stalo oprávneným čerpateľom prostriedkov európskych štrukturálnych fondov určených sa zvýšenie kvality a zlepšenie infraštruktúry akútnych nemocníc spolu so súbežným posilňovaním kompetencií a integráciou primárnej sféry v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tomuto cieľu napomôže vytvorenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ICZS) rozmiestnených po celom území tak, aby boli blízko k ľudom a zároveň im poskytli komplexnejšie služby v porovnaní so zaužívaným modelom návštevy svojho všeobecného lekára.

V súčasnosti sme v spolupráci s VÚC zadefinovali optimálne rozloženie CIZS podľa podmienok operačného programu IROP. Použitú metodiku a výsledné mapy alokácie sú dostupné na linku http://arcg.is/1GqGTK.

Východiskovým dokumentom pre tento projekt je „Implementačná stratégia systému integrovaného poskytovania ZS“ :  Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti

Strategický rámec starostlivosti o zdravie

Hlavné princípy, úlohy a ciele zdravotnej politiky boli obsiahnuté v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 a sú stále platné. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030

Health Systems in Transition – Slovakia

Publikácia je anglický rešerš každej oblasti v zdravotníctve, a to v štandardizovanej forme v akej vychádzajú totožné publikácie v každej krajine EU. Napriek pomerne nedávnemu dátumu zverejnenia knižky, dáta a informácie sú zväčša ku koncu roka 2015, čiže neobsahuje ešte reformné zámery súčasného vedenia ministerstva. Napriek tomu ide o rozsiahly review nášho systému pre každého, kto sa chce rýchlo zorientovať a zaujíma ho tento sektor. Celá knižka je zverejnená na linku: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/325784/HiT-Slovakia.pdf?ua=1. Najdôležitejšie kapitoly boli preložené aj do slovenčiny HSiT_Slovensko_preklad 2 a 3 kapitola

Komentáre a krátke analýzy

Prezentované dokumenty a analýzy nepredstavujú názor MZ SR, ale IZP

Analýza výhodnosti rekonštrukcie a/alebo výstavby novej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici

IZP pripravilo analytické podklady výhodnosti rozličných alternatív kapitálovej obnovy Fakultnej nemocnice FDR v Banskej Bystrici. Jednotlivé alternatívy, ako aj použité excelovské tabuľky s vysvetlivkami si môžete pozrieť v priložených súboroch.
Analýza postavenia a rekonštrukcie FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Vysvetlivky k modelu
Ekonomický a finančný model
Dopytový model

Analýza vplyvu životného prostredia na rakovinu pľúc (január 2019) Analýza vplyvu životného prostredia na rakovinu pľúc (január 2019)

Analýza vplyvu životného prostredia na rakovinu pľúc - skrátená verzia Analýza vplyvu životného prostredia na rakovinu pľúc - skrátená verzia

Analýza - prerozdeľovací mechanizmus – január 2019 Analýza - prerozdeľovací mechanizmus – január 2019.pdf

Analýza vplyvu životného prostredia na infekcie dolných dýchacích ciest (december 2018) ZP-a-IDDC-december-2018).pdf

Analýza vplyvu životného prostredia na infekcie dolných dýchacích ciest - skrátená verzia (december 2018) ZP-a-IDDC_skratena-verzia.pdf

Analytický nástroj pre Podporu Ekonomickej Regulácie

KOMPLETNÝ MATERIÁL kompletný materiál.zip
Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR studia-uskutocnitelnosti-AnalytickyNastrojPrePodporuEkonomickejRegulacieMZSR.pdf
Zoznam hárkov s vysvetlením a pokynmi studia-uskutocnitelnosti-CBA-AnalytickyNastrojPrePodporuEkonomickejRegulacieMZSR.xls
Prílohy studia-uskutocnitelnosti-prilohy-AnalytickyNastrojPrePodporuEkonomickejRegulacieMZSR.pdf
Formulár - pripomienky formular_pripomienky_AnalytickyNastrojPrePodporuEkonomickejRegulacieMZSR.xls

Analýza vplyvu životného prostredia na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc - skrátená verzia (november 2018) infekcne-crevne-skratena-2018.pdf

Analýza vplyvu životného prostredia na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (november 2018) ZP-a-COPD-november-2018).pdf

Analýza vplyvu životného prostredia na infekčné črevné choroby (október 2018) ŽP a infekčné črevné (október 2018)

Analýza vplyvu životného prostredia na infekčné črevné choroby - skrátená verzia (október 2018) infekcne-crevne-skratena-2018.pdf

Analýza zmeny vykazovania spotreby liekov do medzinárodných štatistík Spotreba-lieky-OECD-jul-2018.pdf

Analýza dopadu sociálnych politík (júl 2018)  Analýza dopadu sociálnych politík (júl 2018)

Analýza vplyvu životného prostredia na ischemickú chorobu srdca (december 2018) ŽP a ICHS (december 2018).pdf

Analýza vplyvu životného prostredia na ischemickú chorobu srdca - skrátená verzia (december 2018) ŽP a ICHS_skrátená verzia.pdf