Tlačiť Späť

Domov

NARIADENIE VLÁDY446/2006 Z.z.

446/2006 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky
z 21. júna 2006,

ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Týmto nariadením vlády sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry, ktorý je uvedený v prílohe.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2006.

Mikuláš Dzurinda v.r.


PRÍL.

ŠTATÚT KÚPEĽNÉHO MIESTA VYSOKÉ TATRY

Čl.I

Rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry a kúpeľných území v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry

(1) Územie kúpeľného miesta Vysoké Tatry je zhodné s katastrálnymi územiami mesta Vysoké Tatry a je vyznačené v územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry. Kúpeľné miesto Vysoké Tatry je súčasťou Tatranského národného parku.

(2) Rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry je na obrázku č. 1.

(3) V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sú vymedzené tieto kúpeľné územia:

a) kúpeľné územie v mestskej časti Horný Smokovec,
b) kúpeľné územie v mestskej časti Nový Smokovec,
c) kúpeľné územie v mestskej časti Dolný Smokovec,
d) kúpeľné územie v mestskej časti Štrbské Pleso,
e) kúpeľné územie v mestskej časti Tatranská Kotlina,
f) kúpeľné územie v mestskej časti Tatranská Polianka,
g) kúpeľné územie v mestskej časti Tatranské Matliare.

(4) Kúpeľné územia podľa odseku 3 sú vyznačené v územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry a príslušnom katastri nehnuteľností. Ich rozsah je na obrázkoch č. 2 až 8.

(5) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Horný Smokovec

a) severná hranica vedie po vrstevnici 977 m n.m. nad Cestou slobody a po trati Tatranskej elektrickej železnice pod Cestou slobody,
b) západná hranica začína od vrstevnice 977 m n.m. južným smerom po Cestu slobody a pokračuje pod Cestou slobody po štátnu cestu III/5344,
c) južná hranica je vedená štátnou cestou III/5344 západným smerom a nad Cestou slobody pokračuje cestou II/537 po východnú hranicu,
d) východná hranica vedie od vrstevnice 977 m n.m. južným smerom po Cestu slobody.

(6) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Nový Smokovec

a) severná hranica vedie od križovatky štátnej cesty II/537 s jednosmernou miestnou komunikáciou od hotela MS 70, pokračuje štátnou cestou II/537 po Vilu Gerlach, za Vilou Gerlach smeruje miestnou komunikáciou medzi penziónom Villa Dr. Szontagh a Liečebným domom Palace a ďalej pokračuje miestnou komunikáciou nad objektom Magura smerom k miestnej komunikácii k Domu služieb až k pôvodnej východnej hranici pozdĺž potoka Štiavnik,
b) západná hranica je ohraničená jednosmernou miestnou komunikáciou od štátnej cesty II/537 medzi penziónom Villa Dr. Szontagh a Liečebným domom Palace,
c) južnú hranicu tvorí chodník popri štátnej ceste II/537, ďalej pokračuje účelovou komunikáciou k futbalovému ihrisku a chodníkom pod Liečebným domom Penzák k premosteniu potoka Štiavnik pri štátnej ceste II/537,
d) východná hranica vedie pozdĺž potoka južným smerom k zákrute pri poliklinike na ceste II/537 a pokračuje účelovou komunikáciou k futbalovému ihrisku.

(7) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Dolný Smokovec

a) severná hranica vedie po vrstevnici 920 m n.m. severovýchodným smerom k ceste Pekná vyhliadka v Hornom Smokovci,
b) západná hranica začína na vrstevnici 888 m n.m. na okraji štátnej cesty Poprad - Starý Smokovec a pokračuje severozápadným smerom popri štátnej ceste až na vrstevnicu 920 m n.m.,
c) južná hranica je na vrstevnici 888 m n.m. až po štátnu cestu Poprad - Starý Smokovec,
d) východná hranica vedie po štátnej ceste Poprad - Starý Smokovec od vrstevnice 920 m n.m. juhovýchodným smerom, ďalej po štátnej ceste Horný Smokovec - Dolný Smokovec až na vrstevnicu 888 m n.m.

(8) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Štrbské Pleso

a) severná hranica vedie okolo jazera Štrbské pleso ku križovatke ciest do areálu hotela FIS a Liečebného domu Helios a ponad Liečebný dom Helios k východnej hranici,
b) západnú hranicu tvorí chodník okolo jazera Štrbské pleso od Liečebného domu Solisko smerom k jazeru Slepé pleso,
c) južná hranica začína od cesty pri Liečebnom dome Solisko, ďalej vedie po južnej strane cesty pod komplexom Liečebného domu Hviezdoslav a končí na križovatke s chodníkom k jazeru Štrbské pleso,
d) východná hranica vedie od Liečebného domu Hviezdoslav chodníkom okolo jazera Štrbské pleso, pokračuje chodníkom k rázcestiu miestnej komunikácie od Liečebného domu Helios a areálu hotela FIS, k potoku Mlynica a potom pozdĺž potoka Mlynica smerom k hospodárskemu dvoru Kúpeľov Štrbské Pleso, a.s., a ďalej poza Liečebný dom Helios smerom k severnej hranici.

(9) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranská Kotlina

a) severnú hranicu tvorí prístupová komunikácia k chodníku k Belianskej jaskyni,
b) západná hranica vedie vrstevnicou 800 m n.m. po severnú hranicu,
c) južná hranica začína od štátnej cesty I/67 prístupovou komunikáciou za evanjelickým kostolom k objektu na pozemku s parc. č. 523/1,
d) východnú hranicu tvorí časť štátnej cesty I/67 od južnej hranice po severnú hranicu.

(10) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranská Polianka

a) severná hranica vedie pozdĺž lesnej cesty na kóte 1076 m n.m.,
b) západná hranica vedie od štátnej cesty II/537 smerom k severnej hranici pozdĺž lesnej cesty a potokom cca 100 m od Sanatória Dr. Guhra až na kótu 1076 m n.m.,
c) južná hranica prebieha súbežne so štátnou cestou II/537 od potoka za kúpeľným areálom smerom k východnej hranici a končí pri účelovej komunikácii k Sanatóriu Dr. Guhra,
d) východná hranica vedie od štátnej cesty II/537 účelovou komunikáciou k Sanatóriu Dr. Guhra a ďalej popod ihrisko a pozdĺž lesnej cesty na sever až na kótu 1076 m n.m.

(11) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranské Matliare

a) severnú hranicu tvorí Skalnatý potok od štátnej cesty II/537,
b) západná hranica je priama spojnica od Skalnatého potoka k účelovej ceste k zotavovni Metalurg,
c) južná hranica je tvorená účelovou komunikáciou k zotavovni Metalurg,
d) východnú hranicu tvorí časť štátnej cesty II/537 od rázcestia účelovej cesty k zotavovni Metalurg po Skalnatý potok.

Čl.II

Opatrenia na ochranu kúpeľného miesta Vysoké Tatry

(1) V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry môžu byť len také stavby a zariadenia vrátane športovo-rekreačných zariadení, ktoré nenarušujú zdravé životné prostredie, najmä klimatické a hydrologické podmienky.

(2) V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sa lesný porast udržiava podľa lesného hospodárskeho plánu, opatrení vydaných podľa osobitného predpisu 1) a osobitných bioprojektov ako rehabilitačný a respiračný priestor nadväzujúci na kúpeľné územie.

(3) Obhospodarovanie lesných porastov v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sa musí v súlade s osobitným predpisom 1) prispôsobiť podmienkam kúpeľného prostredia a hydrologickým a klimatickým podmienkam.

(4) V kúpeľných územiach sa nesmie

a) parkovať s motorovými vozidlami mimo vyhradených miest okrem parkovania osobitne označených motorových vozidiel na prepravu zdravotne postihnutých osôb a na zásobovanie,
b) vykonávať úmyselná ťažba dreva mimo lesného hospodárskeho plánu,
c) vykonávať posyp komunikácií posypovým materiálom spôsobujúcim prašnosť,
d) vykonávať iná činnosť, ako je uvedené v písmenách a) až c), ktorá môže negatívne ovplyvniť klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia.

(5) V kúpeľných územiach sa musia udržiavať objekty v dobrom technickom stave a nezastavané pozemky ako park.


1) Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch.