Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Sestra

Informácia o pripravovanom pracovnom stretnutí k oddlžovaniu dňa 18.12.2017 na MZ SR

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 13. septembra 2017 materiál „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“, č. uznesenia 425/2017. Cieľom koncepcie je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.

Následne Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 30.11.2017 vyslovila súhlas s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení.

V súlade s vyššie uvedeným uznesením vlády Slovenskej republiky realizuje Ministerstvo zdravotníctva koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení.

V súlade s uznesením vlády možno režim oddlžovania uplatniť pre tie zdravotnícke zariadenia, ktoré vykazovali k 31.12.2016 záväzky po lehote ich splatnosti. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu oddlžovania za podmienok definovaných vo vládou schválenej koncepcii majú všetky nemocnice pôsobiace v Slovenskej republike bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo, pričom nemocnicami sa pre tento účel rozumejú:

a) všeobecné nemocnice, ktorým podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) vydal povolenie na prevádzkovanie samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy alebo

b) špecializované nemocnice, ktorým podľa zákona vydalo povolenie na prevádzkovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nemocnice, ktoré spĺňajú podmienky na oddlžovanie budú vyzvané na zapojenie sa do mechanizmu oddlžovania. Predpokladom oddlženia nemocnice je akceptácia podmienok oddlžovania zo strany štatutárneho orgánu konkrétnej nemocnice. Podmienky oddlžovania budú uvedené v právnych dokumentoch súvisiacich s touto transakciou. Všetky právne dokumenty v súvislosti s procesmi oddlžovania budú k dispozícii a zverejnené na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR v časti „Oddlžovanie zdravotníckych zariadení“.

Jedným z predpokladov úspešnej realizácie oddlžovania zdravotníckych zariadení je z pohľadu Ministerstva zdravotníctva získanie detailného prehľadu o všetkých záväzkoch po lehote splatnosti, ktoré nemocnica evidovala vo svojom účtovníctve k 31.12.2016 a ktoré neboli ku dňu oddlžovania uhradené v plnej výške. Tieto záväzky tak budú môcť byť predmetom oddlžovania. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie aktuálneho prehľadu záväzkov po lehote splatnosti za Vami riadené zdravotnícke zariadenie spracovaného v súbore MS Excel elektronicky na mailovú adresu kontroling@health.gov.sk. Zostavu záväzkov prosím zároveň vytlačte a doručte na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Sekcia financovania, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37.

Zasielaná zostava záväzkov musí byť minimálne v rozsahu: Obchodné meno nemocnice, IČO nemocnice, IČO dodávateľa, Obchodné meno dodávateľa/veriteľa, Identifikátor štátu veriteľa, Číslo dokladu veriteľa, Dátum zaúčtovania, Dátum splatnosti, Suma celkom(v EUR), Suma po splatnosti (v EUR), a Suma čiastočných úhrad (v EUR).

Prosím venujte zároveň pozornosť korektnosti zasielaných dát aj z pohľadu prípadných čiastočných úhrad, zápočtov, prípadného postúpenia pohľadávok (presná identifikácia aktuálneho veriteľa) a pod. Zasielaná zostava záväzkov musí byť korektná a aktuálna. Zostavu o záväzkoch prosím zašlite na uvedenú mailovú adresu najneskôr do 22.12.2017.

Záväzky po lehote splatnosti, ktoré majú byť predmetom oddlžovania, musia spĺňať všetky zákonné náležitosti, predovšetkým zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

V záujme poskytnutia všetkých potrebných informácií k procesu oddlžovania si Vás dovoľujeme pozvať na spoločné pracovné stretnutie na ktorom Vám budú detailnejšie prezentované procesy súvisiace s oddlžovaním, poskytnuté usmernenia, či zodpovedané Vaše otázky.

Stretnutie sa uskutoční v pondelok 18.12.2017 o 10:00 hod v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva na Limbovej ulici č. 2 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie informácie o kontaktnej osobe za Vami riadenú nemocnicu, s ktorou možno komunikovať aktivity súvisiace s oddlžovaním (meno a priezvisko, mail, telefonický kontakt, funkcia).

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že všetky oznamy, usmernenia, dokumenty, či aktuálne informácie k procesu oddlžovania budú zverejňované na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR v časti „Oddlžovanie zdravotníckych zariadení“.

Vaše prípadné otázky nám prosím zasielajte na mailovú adresu kontroling@health.gov.sk.