Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie

Informácia o ukončení verifikácie záväzkov/pohľadávok pred druhou etapou oddlženia a o ďalšom postupe

Dňa 14.01.2019 v čase o 24:00 hod. došlo v systéme EAS k záväznému uplynutiu fázy Kontroly pohľadávok veriteľmi. Bezprostredne po tejto fáze bola spustená Karanténa - fáza kontroly zoznamu pohľadávok MZ SR, v priebehu ktorej už nie je možné s pohľadávkami v Prehľade pohľadávok disponovať ani zadávať žiadne požiadavky na zmeny či už zo strany veriteľov alebo zo strany nemocníc, zapojených do procesu oddlženia. Priebeh kontroly zoznamu pohľadávok bude MZ SR ukončený dňa 16.01.2019 o 24:00 hod. MZ SR následne spustí proces oddlženia v druhej etape formou Fixného diskontu, v súlade s článkom XI Všeobecných podmienok procesu oddlženia (ďalej len „VPPO“).

V termíne od 17.01.2019 00:00 hod. do 24.01.2019 24:00 hod. sa veritelia spĺňajúci kritériá účasti v druhej etape procesu oddlženia budú môcť zapojiť do jej priebehu a uspokojiť svoje pohľadávky uplatnením fixnej výšky diskontu z nominálnej výšky istiny určenej v Prehľade pohľadávok s ponukou fixného diskontu, v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. XI VPPO.

Všetky Pohľadávky, pri ktorých bude akceptovaný Fixný diskont, budú predmetom vygenerovanej dohody o novácii medzi veriteľom a dlžníkom v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva SR, a to v znení zverejnenom na stránke MZ SR na linku: http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz-pravne-dokumenty .

Zároveň si týmto účastníkom EAS dovoľujeme odporučiť, aby od momentu spustenia Karantény až do Rozhodného dňa nevykonávali s pohľadávkami, pri ktorých bude akceptovaný Fixný diskont, žiadne právne ani skutkové úkony, v dôsledku ktorých by došlo k zániku alebo zmene týchto pohľadávok, a to až do času nadobudnutia účinnosti príslušnej dohody o novácii, ktorou dôjde k zániku pohľadávok ich zaplatením.

V prípade uzatvorenia dohody o novácii zároveň uvádzame, že v súlade s bodom 1.1 písm. c) čl. I 2. Časti Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) dôjde k úhrade hodnoty nového záväzku, ktorý je predmetom dohody o novácii, v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o novácii. V zmysle bodu 3.1 čl. III dohoda o novácii nadobudne platnosť dňom jej uzavretia automatizovaným spôsobom v rámci EAS, pričom v zmysle bodu 3.2 pokiaľ nie je uvedené inak, dohoda nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ spôsobom ustanoveným zákonom, a to aj v prípade, ak podmienkou účinnosti dohody o novácii v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nie je povinné jej zverejnenie.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení bude možné po ukončení procesu oddlženia formou fixného diskontu oddlžovať pohľadávky aj formou elektronickej aukcie. Táto sa bude konať po ukončení procesu oddlženia formou fixného diskontu.
O ďalších procesoch a postupoch Vás budeme priebežne informovať. ​​